Kadencja 2018-2023r. • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Kadencja 2018-2023r.

Kadencja 2018-2023r.

Uchwała Nr LX/416/2023 Rday Miejskiej w Sochocinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso


UCHWAŁA Nr LX/412/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty


UCHWAŁA Nr LX/402/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok


UCHWAŁA Nr LX/401/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin


Uchwała Nr LIX/396/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024


Uchwała Nr LIX/395/2023 Rady Miejskiej W Sochocinie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr LVIII/391/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na r


UCHWAŁA Nr LVIII/387/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Płońsku


Uchwała Nr LVII/386/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji


Uchwała Nr LVII/382/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Mieście i Gminie Sochocin oraz szczegółowych


Uchwała Nr LVII/381/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście i Gminie Sochocin na lata 2023 – 2028


Uchwała Nr LVII/375/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin


Uchwała Nr LVI/374/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sochocinie


Uchwała Nr LVI/371/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sochocinie


Uchwała Nr LV/368/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Sochocinie do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku


Uchwała Nr LV/365/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego


Uchwała Nr LV/360/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin wotum zaufania


UCHWAŁA Nr LIV/358/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr LIV/355/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin.


UCHWAŁA Nr LIII/354/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


UCHWAŁA Nr LIII/350/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – w


UCHWAŁA Nr LIII/344/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie poparcia uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II


UCHWAŁA Nr LII/343/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta i Gminy Sochocin.


UCHWAŁA Nr LII/342/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok


UCHWAŁA Nr LI/341/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych


UCHWAŁA Nr LI/337/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr LI/334/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –


UCHWAŁA Nr L/333/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok


UCHWAŁA Nr L/332/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr XLIX/331/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gminę Sochocin


UCHWAŁA Nr XLIX/327/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2023 rok


UCHWAŁA Nr XLIX/326/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Sochocinie na 2023 rok


UCHWAŁA Nr XLIX/322/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr XLVIII/321/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych


UCHWAŁA Nr XLVIII/317/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr XLVII/316/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok


UCHWAŁA Nr XLVII/315/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin


UCHWAŁA NR XLVI/314/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przekazania pisma według właściwości


UCHWAŁA NR XLVI/313/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy


UCHWAŁA NR XLVI/312/2022 RADY MIEJSKIEJ SOCHOCIN z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/186/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w


UCHWAŁA Nr XLVI/311/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok


UCHWAŁA Nr XLVI/310/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin


UCHWAŁA NR XLV/309/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr X/79/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu p


UCHWAŁA Nr XLV/305/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr XLIV/304/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr XLIV/303/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla wniosku rolników o rozwiązanie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie a Kołem Łowi


UCHWAŁA NR XLIII/302/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,


UCHWAŁA Nr XLIII/298/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sochocin za 2021 rokUCHWAŁA Nr XLII/292/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 13 czerwca 2022 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr XLI/291/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Kondrajec


UCHWAŁA Nr XLI/288/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy SochocinUCHWAŁA NR XL/285/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok

UCHWAŁA Nr XL/282/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Smardzewie


UCHWAŁA NR XL/276/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin
Uchwała Nr XXXVIII/271/2022 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych miejscowości: Ciemniewo Budy, Jędrzejewo, KolUCHWAŁA Nr XXXVI/259/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin


Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Sochocin na rok 2022 Nr XXXVI/258/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 16 grudnia 2021r.


UCHWAŁA Nr XXXVI/255/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
UCHWAŁA NR XXXIV/243/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SochocinUCHWAŁA Nr XXXIII/235/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 13 października 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SochocinUchwała Nr XXXI/233/2021 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych miejscowości: Ciemniewo Budy, Jędrzejewo, Koloni
UCHWAŁA Nr XXIX/227/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr XXVIII/223/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstaUCHWAŁA NR XXVII/220/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sochocinie


UchwałaNR XXVII/215/2021 Rady Miejskiej w Sochocinie dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.


UCHWAŁA Nr XXVII/212/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin wotum zaufaniaUCHWAŁA NR XXVI/207/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SochocinUCHWAŁA Nr XXV/200/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SochocinUCHWAŁA NR XXIV/190/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowan


UCHWAŁA NR XXIV/189/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin


UCHWAŁA NR XXIV/184/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.UCHWAŁA Nr XXIII/177/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Sochocinie na 2021 rok.
UCHWAŁA NR XXII/170/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.


UCHWAŁA NR XXI/160/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/89/2008 w sprawie uchwalenia statutu gminy. Traci moc


UCHWAŁA NR XXI/156/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rokUCHWAŁA Nr XX/153/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.


UCHWAŁA NR XIX/152/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi Baraki, Budy Gutarzewskie, Kolisz


UCHWAŁA NR XIX/148/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SochocinUCHWAŁA Nr XVIII/146/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/130/2020/ Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy


UCHWAŁA NR XVII/145/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr XVII/136/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sochocin wotum zaufania


UCHWAŁA Nr XVI/131/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 maja 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi Ciemniewo Budy, Jędrzejewo, Kolonia


UCHWAŁA Nr XVI/126/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 maja 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SochocinUCHWAŁA Nr XV/119/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr XIV/116/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr XIV/114/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolu... utraciła moc


UCHWAŁA NR XIII/104/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok.


UCHWAŁA NR XIII/103/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.


UCHWAŁA NR XIII/101/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.


UCHWAŁA Nr XII/97/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie intencyjnego poparcia inicjatywy mieszkańców wsi Pruszkowo


UCHWAŁA NR XII/88/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sochocin na rok 2020.


UCHWAŁA Nr XI/82/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Płońsku.


UCHWAŁA NR X/79/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 6 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę SochocinUCHWAŁA Nr IX/72/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin

UCHWAŁA Nr IX/69/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników


UCHWAŁA NR VIII/59/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2018 rok
UCHWAŁA Nr VI/53/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.


UCHWAŁA Nr VI/43/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 26 marca 2019 r. sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Sochocin do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku


UCHWAŁA Nr VI/42/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Smardzewo


UCHWAŁA Nr V/41/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Sochocin.


UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.


UCHWAŁA Nr IV/30/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SochocinUCHWAŁA Nr III/19/2018 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin kontroli działalności Wójta Gminy


UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr III/12/2018 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 grudnia 2018 r. sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


UCHWAŁA NR II/3/2018 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
21 listopada 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
21 listopada 2018
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
22 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
21 listopada 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
21 listopada 2018
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
21 listopada 2018
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
21 listopada 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
21 listopada 2018
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
21 listopada 2018
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin