Burmistrz Miasta i Gminy • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Burmistrz Miasta i Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy

Jacek Podgórski

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokoje:
3 (Parter)

Kontakt

e-mail:
telefon:
23 661 80 01

Zadania

Do obowiązków Burmistrza należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) kierowanie Urzędem i wydawanie zarządzeń;

3) określanie polityki kadrowej i płacowej;

4) zatwierdzanie zakresów czynności, ocen pracy pracowników Urzędu oraz ocena pracy pracowników bezpośrednio podległych Burmistrzowi;

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

6) nadzór nad realizacją strategii rozwoju Gminy;

7) gospodarowanie mieniem komunalnym;

8) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem Gminy;

9) udzielanie pełnomocnictw procesowych oraz upoważnień w sprawach należących do kompetencji Burmistrza;

10) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;

11) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji szefa obrony cywilnej Gminy;

12) zapewnienie wykonywania zadań w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy;

13) koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy;

14) w stanie klęski żywiołowej kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;

15) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

16) przygotowywanie projektów uchwał Rady;

17) wykonywanie uchwał Rady;

18) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych;

19) określanie polityki finansowej i prowadzenie gospodarki finansowej;

20) przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg, wniosków, petycji;

21) wydawanie decyzji administracyjnych;

22) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników Urzędu zobowiązanych do składania oświadczeń oraz od kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;

23) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami prawa, Regulaminem i uchwałami Rady.

Pokaż metkę
Nazwa
Burmistrz Miasta i Gminy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 marca 2013
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
9 sierpnia 2022
Nazwa
Jacek Podgórski
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 maja 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 maja 2024
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin