Samodzielne stanowisko ds. informatycznych • Wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Samodzielne stanowisko ds. informatycznych

Kamil Dąbrowski

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Kontakt

e-mail:
telefon:
23 661 80 01 (wew. 45)

Dawid Opasiński

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Kontakt

e-mail:
telefon:
23 661 80 01 (wew. 45)

Zadania

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw informatycznych należy:

1) zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego – sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w urzędzie oraz realizacja zadań administratora systemów informatycznych, w tym:

a) zapewnianie i utrzymywanie w sprawności narzędzi informatycznych (oprogramowania
i sprzętu) dla wszystkich użytkowników systemów eksploatowanych w urzędzie,

b) organizacja i właściwe rozmieszczenie sprzętu komputerowego zgodnie z potrzebami organizacji pracy urzędu,

c) instalowanie nowego oprogramowania systemowego i użytkowego,

d) pomoc pracownikom urzędu w przypadkach problemów z obsługą komputerów,
w tym szkolenia pracowników z zakresu obsługi programów komputerowych stosowanych

w urzędzie,

e) usuwanie drobnych awarii sprzętu komputerowego, zlecanie napraw wyspecjalizowanym firmom,

f) prowadzenie ewidencji napraw, bieżącej pomocy obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania,

g) prowadzenie spraw z zakresu likwidacji sprzętu komputerowego będącego na stanie urzędu;

2) realizacja zadań wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;

3) prowadzenie rejestru sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakupionych licencji programów komputerowych oraz zakup niezbędnego sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych niezbędnych do prawidłowej pracy urzędu;

4) prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów;
5) współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie wdrażania w urzędzie zasad doręczeń elektronicznych;
6) zapewnienie obsługi elektronicznej platformy usług administracji publicznej (E- PUAP);

7) realizacja zadań lokalnego administratora aplikacji „źródło”;

8) realizacja zadań administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych;
9) prowadzenie rejestru kwalifikowanych podpisów elektronicznych pracowników urzędu;

10) redakcja i prowadzenie biuletynu informacji publicznej - wykonywanie zadań administratora biuletynu informacji urzędu;

11) nadzór nad prawidłowością funkcjonowania kserokopiarek będących w posiadaniu urzędu;

12) prowadzenie spraw związanych z obsługą informatyczną wyborów;

13) nadzór nad zapewnieniem transmisji bezpośredniej z sesji rady gminy oraz nagrywaniem
i przygotowywaniem materiałów filmowych z sesji rady;

14) nadzór nad zapewnieniem obsługi informatycznej rady , przekazywanie materiałów na sesje rady oraz podjętych uchwał do organów nadzoru i do publikacji w dzienniku urzędowym w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;

15) sprawowanie administracji nad systemem monitoringu wizyjnego w urzędzie i na ulicach Sochocina;

16) sprawowanie administracji nad systemem klimatyzacji w urzędzie oraz systemem pomiaru jakości powietrza w gminie;

17) przygotowywanie materiałów informacyjnych z wykorzystaniem technik multimedialnych;

18) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, w tym:

a) przygotowywanie rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

b) koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem konsultacji programu współpracy,

c) realizacja programu w zakresie należącym do miasta i gminy,

d) przygotowywanie sprawozdań z realizacji rocznego programu współpracy.
Pokaż metkę
Nazwa
Samodzielne stanowisko ds. informatycznych
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 lutego 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
12 sierpnia 2022
Nazwa
Kamil Dąbrowski
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
18 lutego 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 lutego 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
19 marca 2013
Nazwa
Dawid Opasiński
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
18 stycznia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 stycznia 2022
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
18 stycznia 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin