Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub pobytu czasowego. • Sprawy obywatelskie • Procedury i wnioski • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Procedury i wnioski » Sprawy obywatelskie » Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub…

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub pobytu czasowego.

Wnioski:


Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Urząd Stanu Cywilnego

Wersja z dnia 01.01.2021 r.

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub pobytu czasowego

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie o wymeldowanie, zawierające dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie, wskazanie miejsca jej nowego pobytu (wniosek ),
2. Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu),
3. Pełnomocnictwo

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19

· na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Za wydanie decyzji w I instancji – 10 zł

Odwołanie jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Za pełnomocnictwo – 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Po złożeniu podania organ prowadzi postępowanie wyjaśniające (ustala miejsce pobytu osoby m.in. przesłuchuje strony oraz świadków); postępowanie to kończy decyzja administracyjna o wymeldowaniu lub o odmowie wymeldowania osoby.
2. Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.
3. Decyzja zostanie przesłana przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczona w tut. wydziale za okazaniem dowodu osobistego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19.tel. 23 6618001

V. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin..

VI. UWAGI

1. Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

3. Wniosek o wymeldowanie złożyć może właściciel(-le) lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021r., poz.510 ze zm.),

2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.),

Pokaż metkę
Nazwa
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub pobytu czasowego.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Longina Włodarska
Data wytworzenia
8 stycznia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 stycznia 2014
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
16 września 2022
Nazwa
Pełnomocnictwo
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin