Rozpatrywanie wniosków podatników w sprawie: 1. odroczenia terminu płatności podatku, lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, 2. odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, 3. umorzenia w całości lub w częśc • Podatki i finanse • Procedury i wnioski • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Procedury i wnioski » Podatki i finanse » Rozpatrywanie wniosków podatników w sprawie: 1. odroczenia terminu…

Rozpatrywanie wniosków podatników w sprawie: 1. odroczenia terminu płatności podatku, lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, 2. odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, 3. umorzenia w całości lub w częśc

Wnioski:
Rozpatrywanie wniosków podatników w sprawie:
1. odroczenia terminu płatności podatku, lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
2. odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
3. umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

I. Podstawa prawna:

Art. 67a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.)


II. Sprawę rozpatruje:
Wydział Finansów i Budżetu Gminy

III. Wymagane dokumenty:
Wniosek wraz z następującymi dokumentami:
1. w przypadku osób fizycznych:
a) informacja o stanie majątkowym,
b) informacja o poniesionych wydatkach - należy przedłożyć kserokopię rachunków potwierdzających ponoszone wydatki (np. gaz, woda i ścieki, zakup leków, itp.),
c) informacja o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów (przychodów) – wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt (np. decyzja ZUS),
d) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach lub rozliczenia roczne PIT - 36 lub 37- za rok poprzedzający dzień złożenia wniosku (z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym),
e) w przypadku zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie o statusie bezrobotnego z wyszczególnieniem czy uzyskiwany jest zasiłek,
f) w przypadku choroby udokumentowanie jej oraz wskazanie kosztów związanych z leczeniem.

2. osób fizycznych będących przedsiębiorcami:
a) informacja o stanie majątkowym,
b) informacja o poniesionych wydatkach - należy przedłożyć kserokopię rachunków potwierdzających ponoszone wydatki (np. gaz, woda i ścieki, zakup leków, itp.),
c) informacja o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów (przychodów) – wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt (np. decyzja ZUS),
d) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach lub rozliczenia roczne PIT - 36 lub 37 - za rok poprzedzający dzień złożenia wniosku (z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym),
e) w przypadku zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie o statusie bezrobotnego,
f) w przypadku choroby udokumentowanie jej oraz wskazanie kosztów związanych z leczeniem.
g) oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis,
h) oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis,
i) do czasu przedłożenia przez podatnika ubiegającego się o pomoc, oświadczeń lub innych informacji wnioskowana pomoc nie może być udzielona,
j) zaświadczenia z ZUS o zaleganiu bądź o niezaleganiu w płatnościach składek,
k) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości zadłużenia bądź o jego braku z wyszczególnieniem wysokości z jakiego tytułu i jakiego okresu dotyczy,
l) informacji o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych, ze wskazaniem z jakiego tytułu, za jaki okres oraz podania wysokości zadłużenia objętego tym postępowaniem,
m) formularz pojęcia pomocy publicznej wraz z oświadczeniem,
n) informacji zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311),
o) informacji w sprawie źródeł uzyskania środków na spłatę zadłużenia.

3. w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
a) oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis,
b) oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis,
c) do czasu przedłożenia przez podatnika ubiegającego się o pomoc, oświadczeń lub innych informacji wnioskowana pomoc nie może być udzielona,
d) sprawozdania F-01,
e) sprawozdania finansowego,
f) zaświadczenia z ZUS o zaleganiu bądź o niezaleganiu w płatnościach składek,
g) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości zadłużenia bądź o jego braku z wyszczególnieniem wysokości z jakiego tytułu i jakiego okresu dotyczy,
h) informacji dotyczących zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług z podziałem
na bieżące oraz przeterminowane w następujących okresach: od 0 do 30 dni, od 31 do 90 dni, od 91do 180 dni, od 181 do 365 dni, powyżej 365 dni,
i) informacji o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych, ze wskazaniem z jakiego tytułu, za jaki okres oraz podania wysokości zadłużenia objętego tym postępowaniem,
j) wyciągu z ksiąg rachunkowych obejmujących należności i zobowiązania, koszty, przychody,
k) formularz pojęcia pomocy publicznej wraz z oświadczeniem,
p) informacji zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311)
l) informacji w sprawie źródeł uzyskania środków na spłatę zadłużenia.

4. pełnomocnictwo dla osoby nie będącej wnioskodawcą.

IV. Opłaty skarbowe:
Opłata skarbowa 17,00 zł – pełnomocnictwo ( zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu).

V. Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastapić bez zbędnęj zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VI. Forma załatwienia sprawy:
1. Decyzja.
2. Zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – dla przedsiębiorcy.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:
1. Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, Wydział Finansów i Budżetu Gminy, pokój nr 13.
2. Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
3. Listem na adres Urzędu Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, Wydział Finansów i Budżetu Gminy.
VIII. Informacje:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem :
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin
Wydział Finansów i Budżetu Gminy pokój nr 13.
tel: 23-661-80-01 wew.31
Pokaż metkę
Nazwa
Rozpatrywanie wniosków podatników w sprawie: 1. odroczenia terminu płatności podatku, lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, 2. odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, 3. umorzenia w całości lub w częśc
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 marca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 marca 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
Informacja o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów ( przychodów ).
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 marca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 marca 2015
Nazwa
Informacja o ponoszonych wydatkach
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 marca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 marca 2015
Nazwa
Informacja o stanie majątkowym.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 marca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 marca 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
13 lipca 2016
Nazwa
Udzielenie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 marca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 marca 2015
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin