Komisja Gospodarcza • Komisje Rady Gminy • Rada Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Gminy » Komisje Rady Gminy » Komisja Gospodarcza

Komisja Gospodarcza

Zadania

ZADANIA KOMISJI GOSPODARCZEJ

Przedmiotem działania komisji gospodarczej są sprawy z zakresu:
1)strategii i planów rozwoju gminy;
2)inwestycji gminnych;
3)ładu przestrzennego;
4)mienia komunalnego;
5)dróg gminnych;
6)wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
7)kanalizacji, urządzeń sanitarnych i oczyszczania ścieków,
8)utrzymania czystości i porządku.


PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ RADY GMINY SOCHOCIN na 2020 rok

1.Styczeń

1. Analiza zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin.

2. Sprawozdanie i analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok.

3. Przebieg utrzymania zimowego dróg.

4. Sprawy bieżące. (m.in. Informacja dot. odbytych posiedzeń w 2019 roku-VIII kadencji samorządu gminnego)


2.Marzec

1. Omówienie planowanych inwestycji ujętych w budżecie Gminy Sochocin na 2020 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ocena poziomu zaawansowania praz w zakresie pozyskiwania środków na realizację inwestycji.

3. Omówienie potrzeb mieszkańców na tak zwaną „małą infrastrukturę” (tablice ogłoszeniowe, doświetlenie, oznakowania ulic i dróg gminnych).

4. Ocena działalności służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w okresie zimowym 2019/2020.


3.Maj

1. Analiza raportu Wójta Gminy Sochocin o stanie gminy w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2019 rok.

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego Gminy za 2019.

3. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok.

4. Wydanie opinii o wykonaniu w/w. budżetu.

5. Wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.


4.Październik

1. Analiza przebiegu realizacji inwestycji gminnych w 2020 roku.

2. Ocena zakresu prac remontowo- inwestycyjnych na drogach gminnych i przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

3. Ocena zakresu prac wykonanych przez Gminny Zakład Komunalny w 2020 roku.

4. Analiza zaproponowanych stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.

5. Sprawy bieżące.


5.Listopad

1. Analiza projektu budżetu na 2021 rok.

2. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2021 rok.

3. Sprawy bieżące.

Skład

Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)