Komisja Gospodarcza • Komisje Rady Gminy • Rada Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Gminy » Komisje Rady Gminy » Komisja Gospodarcza

Komisja Gospodarcza

Zadania

ZADANIA KOMISJI GOSPODARCZEJ

Przedmiotem działania komisji gospodarczej są sprawy z zakresu:
1)strategii i planów rozwoju gminy;
2)inwestycji gminnych;
3)ładu przestrzennego;
4)mienia komunalnego;
5)dróg gminnych;
6)wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
7)kanalizacji, urządzeń sanitarnych i oczyszczania ścieków,
8)utrzymania czystości i porządku.


PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ RADY GMINY SOCHOCIN na 2019 rok

1.Styczeń
1. Analiza zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin.
2. Sprawozdanie i analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok.
3. Przebieg utrzymania zimowego dróg.
4. Sprawy bieżące. (m.in. Informacja dot. odbytych posiedzeń w 2018 roku-VIII kadencji samorządu gminnego)

2.Marzec
1. Omówienie planowanych inwestycji ujętych w budżecie Gminy Sochocin na 2019 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ocena poziomu zaawansowania praz w zakresie pozyskiwania środków na realizację inwestycji.
3. Omówienie potrzeb mieszkańców na tak zwaną „małą infrastrukturę” (tablice ogłoszeniowe, doświetlenie, oznakowania ulic i dróg gminnych).
4. Ocena działalności służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w okresie zimowym 2018/2019.

3.Maj
1. Analiza raportu Wójta Gminy Sochocin o stanie gminy w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2018 rok.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego Gminy za 2018.
3. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok.
4. Wydanie opinii o wykonaniu w/w. budżetu.
5. Wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

4.Październik
1. Analiza przebiegu realizacji inwestycji gminnych w 2019 roku.
2. Ocena zakresu prac remontowo- inwestycyjnych na drogach gminnych i przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
3. Ocena zakresu prac wykonanych przez Gminny Zakład Komunalny w 2019 roku.
4. Analiza zaproponowanych stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.
5. Sprawy bieżące.

5.Listopad
1. Analiza projektu budżetu na 2020 rok.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2020 rok.
3. Sprawy bieżące.

Skład

Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)