Komisja Gospodarcza • Komisje Rady Gminy • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Komisje Rady Gminy » Komisja Gospodarcza

Komisja Gospodarcza

Zadania

ZADANIA KOMISJI GOSPODARCZEJ

Przedmiotem działania komisji gospodarczej są sprawy z zakresu:
1)strategii i planów rozwoju gminy;
2)inwestycji gminnych;
3)ładu przestrzennego;
4)mienia komunalnego;
5)dróg gminnych;
6)wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
7)kanalizacji, urządzeń sanitarnych i oczyszczania ścieków,
8)utrzymania czystości i porządku.


PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ RADY GMINY SOCHOCIN na 2024 rok


Styczeń
1. Analiza zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sochocin.
2. Przebieg utrzymania zimowego dróg.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sochocinie.
4. Sprawy bieżące.

Marzec
1. Omówienie planowanych inwestycji ujętych w budżecie miasta i gminy Sochocin na 2024 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ocena poziomu zaawansowania prac w zakresie pozyskiwania środków na realizację inwestycji.
3. Omówienie potrzeb mieszkańców na tak zwaną „małą infrastrukturę” (tablice ogłoszeniowe, doświetlenie, oznakowania ulic i dróg gminnych).
4. Ocena działalności służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w okresie zimowym 2023/2024.

Maj
1. Analiza raportu Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin o stanie miasta i gminy w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2023 rok.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy oraz sprawozdania finansowego miasta i gminy za 2023.
3. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie za 2023 rok.
4. Wydanie opinii o wykonaniu w/w. budżetu.
5. Wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.
6. Sprawozdanie i analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok.


Październik
1. Analiza przebiegu realizacji inwestycji miejskich i gminnych w 2024 roku.
2. Ocena zakresu prac wykonanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. w 2023 roku.
3. Analiza zaproponowanych stawek podatków i opłat lokalnych na 2025 rok.
4. Sprawy bieżące.

Listopad
1. Analiza projektu budżetu na 2025 rok.
2. Ocena zakresu prac remontowo- inwestycyjnych na drogach gminnych i przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
3. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2025 rok.
4. Sprawy bieżące.

Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin