Zapytanie ofertowe nr 2/GZK/ZOU/2017 (dotyczy: Wykonanie badania sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie sp. z o.o. za rok obrotowy 2017) • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » Zapytanie ofertowe nr 2/GZK/ZOU/2017 (dotyczy: Wykonanie badania…

Zapytanie ofertowe nr 2/GZK/ZOU/2017 (dotyczy: Wykonanie badania sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie sp. z o.o. za rok obrotowy 2017)

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
31 lipca 2017, 9:00 • 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gzksochocin@onet.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie sp. z o.o.
rozpoczęcie
31 lipca 2017, 9:00 • Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie sp. z o.o.

Sochocin dn. 7 czerwca 2017 r.

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 21

09-110 Sochocin

tel. 23 661 81 20

gzksochocin@onet.pl

www.zaklad.sochocin.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/GZK/ZOU/2017

(dotyczy: Wykonanie badania sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie sp. z o.o. za rok obrotowy 2017)

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sochocinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochocinie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie spółka z o.o. z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sochocinie spółka z o.o.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin

NIP: 567-190-25-25, REGON: 145902397, KRS: 0000423091

Zaprasza do złożenia oferty na:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie badania sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie sp. z o.o. za rok obrotowy 2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagane przez Zamawiającego parametry zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 marca 2018 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

Ø opatrzona pieczątką firmową,

Ø posiadać datę sporządzenia,

Ø zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

Ø podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Do oferty należy dołączyć:

Ø kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty

Ø zaświadczenie potwierdzające wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

Ø kopię obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gzksochocin@onet.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie sp. z o.o. do dnia 31 lipca 2017 r.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 1 sierpnia 2017 r.
  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
  3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie podpisania umowy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Emilia Mysiewicz pod numerem telefonu 23 661-81-20 oraz adresem email: gzksochocin@onet.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Wzór formularza ofertowego

3. Istotne postanowienia umowne

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 czerwca 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 czerwca 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
8 czerwca 2017
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
2 sierpnia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
2 sierpnia 2017
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe nr 2/GZK/ZOU/2017 (dotyczy: Wykonanie badania sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie sp. z o.o. za rok obrotowy 2017)
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 czerwca 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 czerwca 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 czerwca 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 czerwca 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
8 czerwca 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - OFERTA WYKONAWCY
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 czerwca 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 czerwca 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 czerwca 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 czerwca 2017
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin