ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SOCHOCIN • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY…

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SOCHOCIN

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
14 kwietnia 2017, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin
rozpoczęcie
14 kwietnia 2017, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SOCHOCIN

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

I. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje kompleksowe Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin (zwanego dalej Programem Rewitalizacji). Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina Sochocin.

Warunki zlecenia:

1. Program Rewitalizacji Gminy Sochocin będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i powinien być opracowany zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

2. Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (wraz z mapą) oraz zdefiniowaniu dotykających go problemów, a następnie wyznaczeniu obszaru rewitalizacji.

3. Minimalny zakres Programu Rewitalizacji określają Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Program Rewitalizacji powinien posiadać następujące cechy i zawartość (elementy): kompleksowość programu rewitalizacji, koncentrację programu rewitalizacji, komplementarność programu rewitalizacji z innymi dokumentami, komplementarność przestrzenną, komplementarność problemową, komplementarność międzyokresową, komplementarność źródeł finansowania, realizację zasady partnerstwa i partycypacji. Program Rewitalizacji powinien również zawierać listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Program Rewitalizacji będzie podlegał ocenie Instytucji Zarządzającej RPO WD, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag w/w Instytucji. Ponadto ostateczny termin wykonania Programu Rewitalizacji może zostać przedłużony do chwili zatwierdzenia
go przez IZ RPO WD.

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaangażowanie społeczności lokalnej rewitalizowanych obszarów do tworzenia Programu Rewitalizacji tak, aby różne grupy interesariuszy mogły współdecydować o jego kształcie na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji społecznych (zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/135/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sochocin) oraz do zredagowania końcowej wersji dokumentu. Zamawiający musi przeprowadzić konsultacje w poniżej przedstawionych formach:

a) wyłożenie do publicznego wglądu;

b) zebrania z mieszkańcami, ankiety.

6. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach z radnymi Rady Gminy Sochocin oraz podmiotami działającymi na obszarach zdegradowanych, a także prezentacji projektu Programu Rewitalizacji do uchwalenia na sesji Rady Gminy Sochocin.

7. Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane i przetworzone przez Wykonawcę.

8. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

9. Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami). W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządza Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze. zm.) oraz powinna być zgodna
z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca zobowiązany będzie do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji zgodnie z ewentualnymi uwagami organów.

10. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 5 egzemplarzach. Kompletna dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie przekazana Zamawiającemu także w formie cyfrowej edytowalnej.

11. W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji, o której mowa w pkt. 4 przedmiotowego zapytania, Wykonawca w terminie 7 dni, dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego.

12. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.

13. Analiza i diagnoza, o których mowa w pkt. 2, powinna obejmować swoim zakresem sołectwo Sochocin opierać się na możliwie najnowszych dostępnych danych. W przypadku braku jakichkolwiek danych w określonym temacie Wykonawca będzie zobowiązany do ich zebrania we własnym zakresie.

14. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania harmonogramu prac (w formie
np. wykresu Ganta) nad Programem Rewitalizacji w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy
z Zamawiającym.

II. Termin wykonania zamówienia: 31.10.2017 r.

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotowego zadania w przypadku przedłużającej się procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko niezawinionej przez Wykonawcę oraz w przypadku konieczności dostosowania Programu Rewitalizacji do uwag Instytucji Zarządzającej RPO WD w celu uzyskania jej pozytywnej opinii. Za winę Wykonawcy uważa się przedstawienie Prognozy oddziaływania na środowisko niespełniającej wymagań art. 51 ust. 2 o której mowa w pkt. 9 oraz uzgodnień organów i wynikających z tego wydłużeń procesu, a także przedstawienie Programu Rewitalizacji niespełniającego wymagań Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

III. Kryteria oceny ofert:

- cena - 60% (oferta najniższa cenowo otrzyma 60 pkt.),

- doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu Programu Rewitalizacji - 40%:

1 opracowany PR – 0 pkt.,

2 opracowane PR – 10 pkt.,

3 opracowane PR – 20 pkt.,

4 opracowane PR – 30 pkt.,

5 i więcej opracowanych PR – 40 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Oferent wykaże, że: samodzielnie zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu od podstaw programu rewitalizacji dla miejscowości/gminy liczącej nie mniej niż 5.000 mieszkańców w przeciągu ostatnich 10 lat.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy i załączonych referencji.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Ofertę wg załączonego wzoru, należy złożyć do dnia 14.04.2017r. do godz. 12:00:

- w formie pisemnej na adres: Gmina Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rafal.mrozek@sochocin.pl

- Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ogłoszenia konkursu, a także możliwość unieważnienia zapytania na każdym jego etapie, przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.

V. Kontakt z wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Jan Załęcki – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania Przestrzennego, tel. 23 661 80 01 wew. 28, 09-110 Sochocin ul. Guzikarzy 9,

Dariusz Wiśniewski - tel.(23) 23 661 80 01 wew. 29, adres j.w.

Rafał Mrozek - tel. (23) 23 661 80 01 wew. 27, adres j.w.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 kwietnia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 kwietnia 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
7 kwietnia 2017
Nazwa pliku
Unieważnienie zapytania ofertowego.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
5 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 maja 2017
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
21 kwietnia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
21 kwietnia 2017
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
21 kwietnia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
21 kwietnia 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
21 kwietnia 2017
Nazwa pliku
Wyjaśnienie do zapytania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 kwietnia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 kwietnia 2017
Nazwa pliku
ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SOCHOCIN
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 kwietnia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 kwietnia 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 kwietnia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 kwietnia 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
7 kwietnia 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - oświadczenie.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 kwietnia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 kwietnia 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - umowa.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 kwietnia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 kwietnia 2017
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin