Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) oraz modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec gm. Sochocin. • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci…

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) oraz modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec gm. Sochocin.

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
19 lipca 2018, 10:00 • Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul.Żeromskiego 21 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
19 lipca 2018, 10:30 • Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul.Żeromskiego 21 09-110 Sochocin

Sochocin, dn. 11.07.2018r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.

 1. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin

NIP: 567-190-25-25, REGON: 145902397

 1. PODSTAWA PRAWNA

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30000 euro.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) oraz modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec gm. Sochocin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 2. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi po zakończeniu robót i usunięciu usterek, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z Wykonawcą. Inspektor nadzoru będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi
 3. Przewidywany termin zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji – do dnia 31 grudnia 2020 w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap IIb ul. Wolności, ul. Pułaskiego i ul. Żeromskiego w terminie do 21.12.2108 roku. Etap IIb pozostałe ulice i Etap III w terminie od 03.01.2019 do 20.12.2019 roku, Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków do 31.12.2020 r.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości robót min.: 2 000 000 zł brutto.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego wraz z ofertą wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonywane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie /załącznik nr 4 do zaproszenia/.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Wykonawca winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 2).

Do oferty Wykonawca winien załączyć:

 1. wypełniony formularz ofertowy
 2. wypełniony formularz cenowy
 3. wykaz wykonanych usług

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, maila, NIP;

- podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy;

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z.o.o. z siedzibą w Sochocinie przy ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19.07.2018r. do godz. 10:00.
 2. Wykonawca winien zamieścić ofertę w dokładnie zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, która będzie zaadresowana zgodnie ze wzorem podanym poniżej:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

 1. Żeromskiego 21

09-110 Sochocin

Oferta na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) oraz modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec gm. Sochocin.”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

 1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Oferta Wykonawcy podlega odrzucenia, jeżeli jej treść nie spełnia warunków wymaganych w zapytaniu do składania ofert.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Sochocinie przy ul. Żeromskiego 21. Postępowanie ma charakter jawny.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami :

cena - 100%

W zakresie kryterium „Cena” (A) oferty otrzymają ilość punktów według następującego wzoru:

a= (C min. x 100%)/ C of. rozp.

gdzie:

C min – cena najniższa spośród wszystkich ofert

C of. rozp. – cena zaoferowana w ofercie rozpatrywanej

a – liczba punktów

Cena najniższa i cena badanej oferty w podanym wyżej wzorze są to ceny brutto.

 1. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

.

 1. WARUNKI FINANSOWE

Załącznik nr 3 - wzór umowy

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców faksem lub drogą elektroniczną.

XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY;

Załącznik nr 3 wzór umowy

XIII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Opis przedmiotu zamówienia

1a. Program funkcjonalno-użytkowy (modernizacja oczyszczalni ścieków)

 1. Formularz ofertowy

2a. Formularz cenowy

 1. Wzór umowy
 2. Wzór wykonanych usług

Załączniki:

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Protokół z otwarcia ofert

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a do zaproszenia - PFU Modernizacja oczyszczalni

Załącznik nr 2 do zaproszenia - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a do zaproszenia - Formularz_cenowy

Załącznik nr 3 do zaproszenia Wzór umowy Nadzór Sochocin

Załącznik nr 4 do zaproszenia -Wykaz wykonanych usług

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 lipca 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 lipca 2018
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
25 lipca 2018
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin