OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU…

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
18 maja 2017, 9:00 • Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Sochocinie
rozpoczęcie
18 maja 2017, 9:15 • Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Sochocinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY

prowadzonym zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„Zakup w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. paliw płynnych, tj. 500 l benzyny bezołowiowej Pb95 i 40.000 l oleju napędowego”

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.

09-110 Sochocin

ul. Żeromskiego 21

tel./fax: (0-23) 661-81-20 e-mail: gzksochocin@onet.pl

2. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (art.133 ust.1 w zw. z art.132 ust. 1 pkt. 4,. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn. zm.), zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sochocinie Sp. z o.o., zatwierdzonym Zarządzeniem nr 2/2017 Zarządu Spółki z dnia 10 kwietnia 2017 r.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest zakup w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. paliw płynnych dla wszystkich pojazdów Zamawiającego oraz maszyn i urządzeń z silnikami spalinowymi, tj. 500l benzyny bezołowiowej Pb95 i 40.000l oleju napędowego.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

3. W przypadku, gdy w zamawiający dokonał w opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub wskazał jakikolwiek sprzęt, urządzenie lub inne poprzez podanie nazwy producenta lub w inny sposób, który mógłby wskazywać na konkretnego producenta i w ten sposób mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tego sprzętu, urządzeń lub innych możliwość zastosowań równoważnych tzn., przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrów technicznych i jakościowych jakie wystąpiły w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia parametry stanowią parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazane w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest więc asortyment o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że określona przez niego technologia, zaoferowane produkty, czy materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

4. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r.

5. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów i ich znaczenia:

Nr

Kryterium

Waga

1

Cena wykonania przedmiotu umowy – (C)

100%

6. Warunki udziału w postepowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

A) spełniają warunki określone w § 5 ust. 3 Regulaminu:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi w zakresie obrotu objętego niniejszym zamówieniem, tj. benzyną bezołowiową oraz olejem napędowym

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi w zakresie obrotu objętego niniejszym zamówieniem, tj. benzyną bezołowiową oraz olejem napędowym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do Ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn. zm)

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

b) zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca musi wykazać, że posiada placówki (stacje benzynowe), w których można dokonywać transakcji bezgotówkowych na zakup paliw płynnych, tj. oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, w odległości nie większej niż 5km od siedziby Zamawiającego

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz placówek Wykonawcy (stacji benzynowych), w których można dokonywać transakcji bezgotówkowych na zakup paliw płynnych, tj. oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, w odległości nie większej niż 5km od siedziby Zamawiającego.

B) nie podlegają wykluczeniu na podstawie, §5 ust.2 Regulaminu, tj. z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w: art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

13) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

7. Informacja na temat wadium:

1. Wysokość wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 0/100)

2. Forma wadium

1. Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresów dla korespondencji,

b) określenie przedmiotu postępowania (nazwa zamówienia Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki” nr 1/GZK/D/17)

c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

d) kwotę gwarancji,

e) termin ważności gwarancji,

f) warunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub,

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w § 13 ust.11 Regulaminu, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

3. Postanowienia pkt. 6.2.2. stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 7.2.1.b).

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium

1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy, otwarty w PLN:

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.

Nr rachunku: 07 8241 1019 2002 0004 3544 0001

Z wpisem na dowodzie wpłaty wadium:

Wadium w przetargu pn.: „Zakup w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. paliw płynnych, tj. 500l benzyny bezołowiowej Pb95 i 40.000l oleju napędowego”. Nr zamówienia 2/GZK/D/17

Zaleca się do oferty dołączyć kopię polecenia przelewu.

Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna, winien być załączony do oferty.

4. Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

5. Zwrot wadium

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w § 13 Regulaminu.

6. Ponowne wniesienie wadium

Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie § 13 ust. 7 Regulaminu, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Utrata wadium

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

-nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

-zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8. Informacja o miejscu i czasie uzyskania Specyfikacji dla Wykonawców:

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zaklad.sochocin.pl

9. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Andrzej Ryziński – w zakresie merytorycznym

Emilia Mysiewicz – w zakresie proceduralnym

Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewał się w formie pisemnej

e-mail: gzksochocin@onet.pl

Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:

poniedziałek ÷ piątek: 700 ÷ 1500,

Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania będzie odbywać się w formie pisemnej. Informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Zamawiający odpowie na zapytania, jeżeli wpłyną do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed terminem otwarcia ofert.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce składania: siedziba Zamawiającego

W terminie do: 18 maja 2017 r., godzina 900

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia Ofert: siedziba Zamawiającego.

W terminie: 18 maja 2017 r., godzina 915

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 maja 2017
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
23 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
23 maja 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
23 maja 2017
Nazwa pliku
Ogłoszenie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 maja 2017
Nazwa pliku
Pismo dotyczące modyfikacji (zmiana nr 2)
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 maja 2017
Nazwa pliku
Pismo dotyczące modyfikacji
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
10 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
10 maja 2017
Nazwa pliku
Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
10 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
10 maja 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Nazwa pliku
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 maja 2017
Nazwa pliku
Zmodyfikowany załącznik nr 1
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 maja 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 maja 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 maja 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 3
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 maja 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 4
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 maja 2017
Nazwa pliku
Zmodyfikowany załącznik nr 5 (zmiana nr 2)
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 maja 2017
Nazwa pliku
Zmodyfikowany załącznik nr 5
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
10 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
10 maja 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 5
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 maja 2017
Nazwa pliku
Zmodyfikowany załącznik nr 6
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 maja 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 6
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 maja 2017
Nazwa pliku
Zapytania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 maja 2017
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin