Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku. • Ogłoszenia • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w…

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku.

status
zamknięty
data wystawienia
19 lutego 2019, 8:21
data ważności
31 grudnia 2019

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sochocin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz zaprasza do składania ofert.

I. Rodzaj zadania konkursowego: wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

II. Forma realizacji zadania: zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji.

III. Wysokość środków 3 000,00 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji.

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).

3. W przypadku współpracy oferenta przy realizacji zadania publicznego z jednostką organizacyjną lub osobą prawną Gminy Sochocin, informacje o sposobie zaangażowania tego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w formularzu ofertowym.

4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.

5. Wójt Gminy Sochocin zastrzega sobie prawo do:

1) unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny, w części lub w całości;

2) zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;

3) dofinansowania więcej niż jednej oferty, dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowania żadnej z ofert.

4) zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania

6. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

7. Dotacje można uzyskać na realizację zadań publicznych w następujących zakresach działalności:

- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

- działalność na rzecz dzieci i młodzieży,

- upowszechnianie kultury, sztuki, tradycji i historii lokalnej,

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

8. Dofinansowanie ze środków gminy nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów

realizacji zadania,

9. Wartość wkładu własnego w stosunku do kwoty dotacji nie może być mniejsza niż

30 %, w tym wartość finansowa w stosunku do kwoty dotacji 10% .

V. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2019r.

VI. Miejsce realizacji zadania: zasięg terytorialny działania Gminy Sochocin.

VII. Warunki realizacji zadania publicznego

1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

2. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2018 r., poz.1000 z późn. zam.)oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

3. W przypadku planowania zlecenia części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza w harmonogramie w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.

4. W przypadku, gdy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zaś realizacja zadania określonego w umowie w ramach środków finansowych uzyskanych z budżetu Gminy Sochocin będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, oferent zobowiązany będzie do zwrócenia kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu podatku VAT należnego.

Środki dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na niezbędne wydatki dokonywane w celu prawidłowej realizacji zadania łącznie z kosztami obsługi zadania.

Środki nie mogą byś przeznaczone na sfinansowanie kar, grzywien i temu podobne wydatki.

Osoby, przy udziale których będą realizowane zadania powinny posiadać właściwe kwalifikacje m.in. sędziowie, opieka medyczna.

VIII. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12.03.2019 roku do godz. 16:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Sochocin lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin (liczy się data wpływu do Urzędu).

IX. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sochocin w celu opiniowania ofert.

2. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Sochocin.

3. Wybór oferty nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.sochocin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochocin.

Przy ocenie oferty zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria, które będą punktowane :

1. zgodność oferty z niniejszym ogłoszeniem konkursowym - 0-10 pkt,

2. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie

realizowane - 0-20 pkt,

3. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta w tym zasoby kadrowe - 0-20 pkt,

4. kalkulację kosztów – zasadność i współmierność kosztów w stosunku do

planowanych rezultatów - 0-10 pkt,

5. planowany wkład własny oferenta ( rzeczowy, osobowy, finansowy) - 0-10 pkt,

6. liczba uczestników imprezy i atrakcyjność dla odbiorców - 0-20 pkt,

7. jakość dotychczasowej współpracy organizacji z gminą - 0-10 pkt.

Wsparcie otrzyma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów, przy czym nie mniej niż 50% ogólnej wartości punktów.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy mogą wskazać kandydatów do komisji konkursowej na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 12.03.2019 roku do godz. 16:00​ w Sekretariacie Urzędu Gminy Sochocin lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

Kandydaci wskazani przez organizacje nie mogą być prawnie i faktycznie powiązani

z organizacją biorącą udział w konkursie.

X. Wymagana dokumentacja

1) Prawidłowo wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań , podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub odpowiedniej ewidencji.

Ponadto prosi się o złożenie następujących dokumentów:

- w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

- kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) w przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 1

XI. Zrealizowane przez Wójta Gminy Sochocin zadania tego samego rodzaju oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2017r. i 2018r.

Wójt Gminy Sochocin przeznaczył na realizację tego rodzaju zadań:

- w roku 2017 – 0,00 zł

- w roku 2018 – 3 000 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, pok. 23, tel. (23) 661 80 01 w. 48 (Grażyna Nurzyńska).

Wójt

mgr Jerzy Ryziński

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 lutego 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
19 lutego 2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 lutego 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
19 lutego 2019
Nazwa pliku
Załącznik
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 lutego 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 lutego 2019
Nazwa pliku
Formularz oferty
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 lutego 2019
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin