Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. • Ogłoszenia • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

status
zamknięty
data wystawienia
29 czerwca 2015, 10:39
data ważności
31 lipca 2015

Nowe Miasto, 26 czerwca 2015 r.

ITI.6220.3.2015.EG

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),

zawiadamiam strony

że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk z dnia 24 czerwca

2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 1247W OJRZEŃ - NOWE MIASTO” NA ODCINKU OD KM 6+462,00 DO KM 14+532,50 O DŁUGOŚCI 8 070,50 M

Teren przedsięwzięcia obejmuje działki:

146 (droga) - obręb Nowe Miasto, gmina Nowe Miasto

207 (droga ) - obręb Zasonie, gmina Nowe Miasto

162 (droga) - obręb Karolinowo, gmina Nowe Miasto

84 (droga) - obręb Gucin, gmina Nowe Miasto

201/1(droga) - obręb Rzy, gmina Sochocin

Przedsięwzięcie obejmuje swym zasięgiem teren gminy Nowe Miasto oraz teren gminy Sochocin. W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organem właściwym do prowadzenia postępowania w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Nowe Miasto w porozumieniu z Wójtem Gminy Sochocin.

W dniu 25 czerwca 2015 roku zawarto porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Nowe Miasto, a Wójtem Gminy Sochocin. W niniejszym porozumieniu Wójt Gminy Nowe Miasto zobowiązuje się do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie

drogi powiatowej nr 1247 W Ojrzeń – Nowe Miasto na odcinku od km 6+462,00 do km 14+532,50 o długości 8 070,50 m, informowania Wójta Gminy Sochocin o czynnościach podejmowanych w ramach niniejszego postępowania i wpływającym materiale dowodowym poprzez przesyłanie kopii wysyłanych pism, wydawanych aktów administracyjnych, zawiadomień otrzymywanych opinii i uzgodnień oraz przesyłania wszelkich zawiadomień kierowanych do stron postępowania oraz społeczeństwa (w przypadku postępowania z udziałem społeczeństwa). Jednocześnie Wójt Gminy Sochocin zobowiązuje się dokonać obwieszczeń na terenie gminy Sochocin i przekazywać Wójtowi Gminy Nowe Miasto wszelkie pisma, uwagi i wnioski, które wpłyną w ramach toczącego się postępowania.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74

ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o możliwości zapoznania się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Nowe Miasto. Ul. Apteczna 8 , 09-120 Nowe Miasto , pok. Nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 oraz prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) w dniu 26 czerwca 2015 roku organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia

publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:

1. zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Mieście:, www.bipnowemiasto.win.pl

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowy Mieście oraz u Sołtysa miejscowości Nowe Miasto, Zasonie, Karolinowo, Gucin

2. zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sochocinie:, bip.sochocin.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sochocinie oraz u Sołtysa miejscowości Rzy

Wójt

Sławomir Dariusz Zalewski

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
29 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2015
Nazwa pliku
Obwieszczenie.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
29 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2015
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)