Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub pobytu czasowego. • Urząd Stanu Cywilnego • Wydziały • Procedury i wnioski • e-urzad • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » e-urzad » Procedury i wnioski » Wydziały » Urząd Stanu Cywilnego » Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub…

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub pobytu czasowego.

Wnioski:

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub pobytu czasowego

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie o wymeldowanie, zawierające dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie, wskazanie miejsca jej nowego pobytu (wniosek ),
2. Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu),
3. Pełnomocnictwo

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Gminy Sochocin, pok. 19

· na stronie internetowej Urzędu Gminy www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Za wydanie decyzji w I instancji – 10 zł

Odwołanie jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Za pełnomocnictwo – 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Po złożeniu podania organ prowadzi postępowanie wyjaśniające (ustala miejsce pobytu osoby m.in. przesłuchuje strony oraz świadków); postępowanie to kończy decyzja administracyjna o wymeldowaniu lub o odmowie wymeldowania osoby. 2. Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia. 3. Decyzja zostanie przesłana przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczona w tut. wydziale za okazaniem dowodu osobistego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Sochocin, pok. 19.tel. 23 6618001

V. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Sochocin..

VI. UWAGI

1. Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

3. Wniosek o wymeldowanie złożyć może właściciel(-le) lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz.1427 ze zm.),

2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267 ze zm.),

3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. .z 2014 r., poz.1628 ze zm.).

Pokaż metkę
Nazwa
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub pobytu czasowego.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 stycznia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 stycznia 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 października 2015
Nazwa
Pełnomocnictwo
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)