Uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sochocin. • Wszystkie • Procedury i wnioski • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Procedury i wnioski » Wszystkie » Uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie…

Uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sochocin.

Wnioski:

KARTA SPRAWY

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

RODZAJ SPRAWY: Uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sochocin.

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz.1289)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Tel. 23/ 661-80-01 wew. 30

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sochocin.

2. zaświadczenie albo oświadczenie (zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”) o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

3. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

4. dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu przedsiębiorcy,

5. dowody potwierdzające spełnienie wymogów Uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

6. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

7. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej:

a. 107 zł – za wydanie zezwolenia,

b. 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (tylko w przypadku, gdy jest udzielane).

IV. Opłaty skarbowe:

a) 107 zł - za wydanie zezwolenia,

b) 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

V. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

Ø Osobiste złożenie w Urzędzie Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Ø Listem na adres Urzędu Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

VIII. Informacje:

O zezwolenie ubiega się przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sochocin.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Zezwolenie cofa się w przypadku, gdy przedsiębiorca, który je uzyskał nie wypełnia określonych w nim warunków (pomimo uprzedniego wezwania).

Pokaż metkę
Nazwa
Uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Maria Żuławnik
Data wytworzenia
5 października 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 października 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
6 października 2017
Nazwa
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
3 lutego 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
3 lutego 2014
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin