Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami • Wszystkie • Procedury i wnioski • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Procedury i wnioski » Wszystkie » Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wnioski:

KARTA SPRAWY

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

RODZAJ SPRAWY: Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

Uchwała nr XIX/161/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sochocin.

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Tel. 23/ 661-80-01 wew. 30

III. Wymagane dokumenty:

1. wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2. zaświadczenie albo oświadczenie (zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”) o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

3. dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu przedsiębiorcy,

4. dowody potwierdzające spełnienie wymogów Uchwały nr XIX/161/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sochocin.

5. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

6. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej:

a. 616 zł – za wydanie zezwolenia,

b. 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (tylko w przypadku, gdy jest udzielane).

IV. Opłaty skarbowe:

Opłata skarbowa:

a. od wydania zezwolenia – 616 zł,

b. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

V. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

Ø Osobiste złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Ø Listem na adres Urzędu Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

VIII. Informacje:

O zezwolenie ubiega się przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Zezwolenie cofa się w przypadku gdy przedsiębiorca, który je uzyskał nie wypełnia określonych w nim warunków (pomimo uprzedniego wezwania).

Pokaż metkę
Nazwa
Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Soćko - Ruszkowska
Data wytworzenia
5 października 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 października 2017
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 marca 2014
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin