Wójt Gminy • Władze Gminy Sochocin • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Wójt Gminy

Jerzy Ryziński

Jerzy Ryziński

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokoje:
3 (Parter)

Kontakt

e-mail:
telefon:
23 661 80 01

Zadania

Do obowiązków Wójta należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) kierowanie Urzędem i wydawanie zarządzeń;

3) określanie polityki kadrowej i płacowej;

4) zatwierdzanie zakresów czynności, ocen pracy pracowników Urzędu oraz ocena pracy pracowników bezpośrednio podległych Wójtowi;

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

6) nadzór nad realizacją strategii rozwoju Gminy;

7) gospodarowanie mieniem komunalnym;

8) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem Gminy;

9) udzielanie pełnomocnictw procesowych oraz upoważnień w sprawach należących do kompetencji Wójta;

10) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;

11) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji szefa obrony cywilnej Gminy;

12) zapewnienie wykonywania zadań w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy;

13) koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy;

14) w stanie klęski żywiołowej kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;

15) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

16) przygotowywanie projektów uchwał Rady;

17) wykonywanie uchwał Rady;

18) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych;

19) określanie polityki finansowej i prowadzenie gospodarki finansowej;

20) przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg, wniosków, petycji;

21) wydawanie decyzji administracyjnych;

22) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników Urzędu zobowiązanych do składania oświadczeń oraz od kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;

23) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa, Regulaminem i uchwałami Rady.

Pokaż metkę
Nazwa
Wójt Gminy
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 marca 2013
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Nazwa
Jerzy Ryziński
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 listopada 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 listopada 2018
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 czerwca 2019
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)