Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska. • Wydziały Urzędu Gminy • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Gminy » Wydziały Urzędu Gminy » Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

Adres
Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Pokoje
11 (Część A), 12 (Część A)
Stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania zewnętrznych środków.
Dariusz Wiśniewski
telefon: 23-661-80-01 wew.29, 23-661-80-01 wew.45
e-mail:
Stanowisko ds. zamówień publicznych
Rafał Mrozek
pokoje: 11 (Część A)
telefon: 23-661-80-01 wew.27
e-mail:
Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej
Zbigniew Grabowicz
pokoje: 11 (Część A)
e-mail:
Inspektor ds. gospodarki odpadami.
Maria Żuławnik
pokoje: 9 (Część A)
e-mail:
Inspektor ds. ochrony środowiska
Barbara Soćko - Ruszkowska
pokoje: 9 (Część A)
e-mail:
Podinspektor do spraw gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego
Emilia Budek
pokoje: 10 (Część A)
telefon: 23-661-80-25 wew.29
e-mail:

Zadania

Do zadań Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska należy:

1. Opracowanie, aktualizacja i realizacja strategii rozwoju Gminy oraz lokalnych programów rozwoju;
2. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł pozabudżetowych;
3. Przygotowywanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń, zgłoszeń zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
4. Planowanie, realizacja, monitorowanie i rozliczanie prowadzonych prac remontowych i przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym:
5. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami i mostami gminnymi, w tym:
6. Prowadzenie ewidencji gminnych dróg i mostów,
7. Prowadzenie okresowych kontroli stanu gminnych dróg i mostów,
8. Wykonywanie zadań w zakresie oświetlenia dróg, ulic, placów, parkingów,
9. Współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w celu utrzymania właściwego stanu technicznego infrastruktury drogowej znajdującej się na terenie Gminy,
10. Realizacja zadania dotyczącego utrzymania cmentarza w Bolęcinie;
11. Wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem pomników i miejsc pamięci narodowej;
12. Wykonywanie zadań z zakresu zamówień publicznych, w szczególności:
1) opracowywanie i aktualizacja rocznego harmonogramu postępowań w trybie zamówień publicznych przy współpracy z kierownikami Wydziałów,
2) przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzania postępowań w trybie zamówień publicznych, obsługa procedur odwoławczych,
3) sporządzanie i zamieszczanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych na stronach portali internetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
4) prowadzenie ewidencji z zakresu Prawa zamówień publicznych,
5) sporządzanie sprawozdań z zakresu Prawa zamówień publicznych,
6) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
13. Nadzór nad utrzymaniem infrastruktury sportowej;
14. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji gminnych obiektów komunalnych;
15. Wykonywanie zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym:
16. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i dokonywanie analiz,
17. Prowadzenie rejestrów planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzanie lub zmianę,
18. Wykonywanie zadań w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w sposób zgodny z przepisami prawa;
19. Prowadzenie spraw związanych z mieniem komunalnym: nabywanie, zbywanie, użyczanie, dzierżawa, prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
20. Podejmowanie działań w celu uregulowania stanu prawnego mienia będącego w posiadaniu gminy, w tym składanie dokumentów w celu założenia ksiąg wieczystych;
21. Prowadzenie zadań w sprawach odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi publiczne;
22. Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego;
23. Prowadzenie ewidencji obiektów i urządzeń komunalnych;
24. Zatwierdzanie podziałów nieruchomości;
25. Współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, paliwa gazowe oraz w zakresie odprowadzania ścieków;
26. Podejmowanie działań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, w tym:
1) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków oraz przeprowadzanie okresowych kontroli,
2) opracowywanie i zapewnienie przestrzegania regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
23. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne – związanych z opracowaniem i aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe oraz organizowania oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy;
24. Wykonywanie zadań wynikających z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska,
25. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody, w tym wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów;
26. Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz współpraca w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich;
27. Podejmowanie działań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami:
28. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
29. Prowadzenie zadań z zakresu ochrony zwierząt w tym opracowywanie, aktualizacja, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 30. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości; 31. Podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami; 32. Prowadzenie działań w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu oraz monitoring tych poziomów; 33. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi; 34. Prowadzenie postępowań administracyjnych a także postępowań egzekucyjnych w zakresie opłat za wywóz odpadów komunalnych; 35. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi instytucjami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; 36. Współpraca z podmiotami, którym powierzono odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nadzór nad prawidłowością świadczonych usług; 37. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz spraw związanych z wpisem do rejestru i wykreśleniem z rejestru; 38. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi przy pomocy elektronicznego „systemu usług komunalnych”; 39. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych; 40. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych; 41. Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków;
Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 grudnia 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 grudnia 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
28 sierpnia 2017
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)