Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska • Wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i… » Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Adres
Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Pokoje
11 (Część A), 12 (Część A)
Kierownik
Bernadeta Markowicz
pokoje: 10 (Część A)
telefon: 23 661 80 01 wew. 29
e-mail:
Stanowisko ds. inwestycji
Anna Kaniewska
pokoje: 10 (Część A)
telefon: 23-661-80-01 wew.29
e-mail:
Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej
Zbigniew Grabowicz
pokoje: 11 (Część A)
telefon: 23 661 80 25 wew. 30
e-mail:
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego
Iwona Urbańska
pokoje: 10 (Część A)
telefon: 23 661 80 25 wew. 30
e-mail:
Stanowisko ds. ochrony środowiska
Barbara Soćko-Ruszkowska
pokoje: 9 (Część A)
telefon: 23 661 80 25 wew. 27
e-mail:
Stanowisko ds. gospodarki odpadami
Maria Żuławnik
pokoje: 9 (Część A)
telefon: 23 661 80 25 wew. 27
e-mail:

Zadania

Do zadań Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska należy:

1) opracowanie, aktualizacja i realizacja strategii rozwoju gminy i lokalnych programów rozwoju;

2) opracowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł pozabudżetowych;

3) przygotowywanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń oraz dokonywanie zgłoszeń zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

4) planowanie, realizacja, monitorowanie i rozliczanie prowadzonych prac remontowych
i przedsięwzięć inwestycyjnych;

5) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami i mostami gminnymi;

6) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w odpowiednim stanie technicznym obiektów sportowych, przystanków autobusowych, skwerów, parków i zieleni na terenie gminy;

7) wykonywanie zadań związanych z wydawaniem zgody na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;

8) wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne – związanych

z opracowaniem i aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe oraz organizowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;

9) prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania numerów porządkowych nieruchomościom;

10) prowadzenie ewidencji gminnych obiektów komunalnych i urządzeń komunalnych oraz nadzór nad prowadzeniem dokumentacji tych obiektów;

11) wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości;

12) prowadzenie spraw związanych z mieniem komunalnym: nabywanie, zbywanie, użyczanie, dzierżawa, użytkowanie wieczyste - prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

13) podejmowanie działań w celu uregulowania stanu prawnego mienia będącego
w posiadaniu gminy, w tym składanie dokumentów w celu założenia ksiąg wieczystych;

14) prowadzenie spraw dotyczących odszkodowania za nieruchomości przejęte przez gminę pod drogi publiczne;

15) przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego;

16) prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzania podziałów nieruchomości;

17) wykonywanie zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy;

18) wykonywanie zadań z zakresu wspólnot gruntowych;

19) wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska;

20) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody;

21) wykonywanie zadań związanych z opiniowaniem planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz współpraca w sprawach dotyczących zagospodarowania obwodów łowieckich;

22) wykonywanie zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami;

23) wykonywanie zadań z zakresu ochrony zwierząt;

24) prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej, w tym sporządzanie rocznego planu kontroli zarządczej i organizowanie jego realizacji,

25) podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami;

26) prowadzenie działań w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu oraz monitoring tych poziomów;

27) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;

28) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi instytucjami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

29) współpraca z podmiotami, którym powierzono odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nadzór nad prawidłowością świadczonych usług;

30) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz spraw związanych z wpisem do rejestru
i wykreśleniem z rejestru;

31) prowadzenie i aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi przy pomocy elektronicznego systemu usług komunalnych;

32) skreślony;

33) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych;

34) skreślony;

35) prowadzenie postępowań egzekucyjnych z zakresu zadań wydziału;

36) prowadzenie spraw dostępności osób ze szczególnymi potrzebami do usług świadczonych przez urząd;

37) wydawanie zaświadczeń potwierdzających zawarcie umowy dzierżawy na okres co najmniej 10 lat;

38) współpraca z Wydziałem Administracji i Edukacji w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy;

39) współpraca z gminną spółką komunalną w zakresie realizowanych zadań zlecanych do wykonania spółce;

40) prowadzenie spraw dotyczących priorytetowego programu „czyste powietrze,

41) prowadzenie spraw w związku z realizowanymi przedsięwzięciami w ramach funduszu sołeckiego, w tym:

a) przygotowywanie informacji o wysokości środków finansowych przypadających na każde sołectwo w ramach funduszu sołeckiego,

b) przyjmowanie wniosków w sprawie funduszu sołeckiego oraz ich weryfikacja pod względem zgodności z przepisami prawa,

c) koordynowanie działań dotyczących realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego oraz zapewnienie terminowej realizacji,

d) przygotowywanie dokumentacji w celu zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 grudnia 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 grudnia 2013
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
12 sierpnia 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin