Wydział Organizacyjny • Wydziały Urzędu Gminy • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Gminy » Wydziały Urzędu Gminy » Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny

Adres
Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Kierownik
Sylwia Pepłońska
telefon: 23 661 80 01 (wew. 23)
e-mail:
Stanowisko ds. obsługi rady, archiwista
Agnieszka Wrońska
telefon: 23 661 80 01 (wew. 15)
e-mail:
Stanowisko ds. obronności i zarządzania kryzysowego
Barbara Fabisiak
telefon: 23 661 80 01 (wew. 15)
e-mail:
Stanowisko ds. kancelaryjnych, sekretarka
Iwona Białęcka
telefon: 23 661 80 01 (wew. 40)
e-mail:
Stanowisko ds. współpracy z OSP
Katarzyna Jasińska
telefon: 23 661 80 01 (wew. 15)
e-mail:

Zadania

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

1) zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Wójtowi;

2) zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej radzie i jej komisji;

3) prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń o stanie majątkowym przez radnych, wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta oraz reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej;

4) prowadzenie spraw pracowniczych, w tym z zakresu: prawa pracy, ubezpieczeń, zakładowego funduszu socjalnych;

5) współpraca Samodzielnym stanowiskiem - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych w urzędzie;

6) współpraca z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie organizacji ochrony informacji niejawnych związanych z realizowanymi zadaniami w wydziale;

7) współpraca z Sekretarzem w zakresie opracowywania regulaminów dotyczących organizacji pracy w urzędzie;

8) współpraca z Sekretarzem w zakresie organizowania i przeprowadzania naborów, służby przygotowawczej i okresowych ocen pracowników;

9) współpraca z Sekretarzem i Urzędnikiem Wyborczym w zakresie organizowania
i przeprowadzania wyborów i referendów w gminie;

10) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Sądem Rejonowym i innymi instytucjami
oraz z Wydziałem Administracji i Edukacji w zakresie organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych;

11) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, innymi instytucjami oraz z Wydziałem Administracji i Edukacji w zakresie organizacji praktyk i staży;

12) koordynowanie działań związanych z bieżącym nadzorem nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych;

13) prowadzenie archiwum zakładowego;

14) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej do urzędu i wychodzącej

z urzędu – prowadzenie I punktu kancelaryjnego;

15) prowadzenie spraw z zakresu obronności;

16) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej;

17) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego;

18) realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnych obowiązku obrony Rzeczypospolitej;

19) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;

20) prowadzenie centralnych rejestrów:

a) upoważnień i pełnomocnictw,

b) zawieranych umów,

c) uchwał rady,

d) zarządzeń Wójta,

e) wykazu aktów prawa miejscowego,

f) udostępnianych informacji publicznych;

g) ofert przetargowych;

h) konkursów/ naborów;

i) wyjść pracowników urzędu w celu załatwienia spraw służbowych;

j) książki wydawanych kluczy.

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Organizacyjny
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 lutego 2019
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)