Wydział Organizacyjny • Wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Wydział Organizacyjny

Adres
Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Kierownik
Sylwia Pepłońska
telefon: 23 661 80 01 (wew. 23)
e-mail:
Stanowisko ds. obronności i zarządzania kryzysowego
Barbara Fabisiak
telefon: 23 661 80 01 (wew. 15)
e-mail:
Stanowisko ds. obsługi rady miejskiej, archiwista
Iwona Białęcka
telefon: 23 661 80 01 (wew. 15)
e-mail:
Stanowisko ds. współpracy z OSP
Katarzyna Wojciechowska
telefon: 23 661 80 01 (wew. 15)
e-mail:
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony zdrowia i funduszu sołeckiego.
Agnieszka Wrońska
telefon: 23 661 80 01 (wew.48)
e-mail:
Stanowisko ds. kancelaryjnych, sekretarka
Marlena Wyszyńska
telefon: 23 661 80 01 wew. 20
e-mail:

Zadania

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

1) zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Burmistrzowi;

2) zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej radzie i jej komisji;

3) przygotowanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych we współpracy
z pracownikami urzędu, prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków;

4) prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń o stanie majątkowym przez radnych, Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza oraz reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej;
5)
prowadzenie spraw pracowniczych, w tym z zakresu: prawa pracy, ubezpieczeń, zakładowego funduszu socjalnego;

6) współpraca Samodzielnym stanowiskiem - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych w urzędzie;

7) współpraca z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie organizacji ochrony informacji niejawnych związanych z realizowanymi zadaniami w wydziale;

8) współpraca z Sekretarzem w zakresie:

a) opracowywania regulaminów dotyczących organizacji pracy w urzędzie oraz zmian do regulaminów,

b) opracowywania statutu gminy oraz zmian do statutu ,

c) opracowywania projektów uchwał,

d) przeprowadzania naborów, służby przygotowawczej oraz okresowych ocen pracowników;

e) organizowania i przeprowadzania wyborów i referendów w gminie,

f) przygotowywania wniosków w sprawie odznaczeń państwowych;

9) koordynowanie działań związanych z bieżącym nadzorem nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych – współpraca z Sekretarzem;

10) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej do urzędu i wychodzącej
z urzędu – prowadzenie I punktu kancelaryjnego, realizacja obowiązków związanych
z wdrażaniem w urzędzie zasad doręczeń elektronicznych – współpraca z Samodzielnym stanowiskiem ds. informatycznych;

11) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Sądem Rejonowym, innymi instytucjami
w zakresie organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych;

12) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, innymi instytucjami oraz z Wydziałem Administracji i Edukacji w zakresie organizacji praktyk i staży;

13) prowadzenie archiwum zakładowego;

14) prowadzenie spraw z zakresu obronności;

15) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej;

16) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego;

17) realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnych obowiązku obrony Rzeczypospolitej;

18) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;

19) prowadzenie centralnych rejestrów:
a) upoważnień i pełnomocnictw,
b) zawieranych umów,
c) uchwał rady,
d) zarządzeń Burmistrza,
e) wykazu aktów prawa miejscowego,
f) udostępnianych informacji publicznych,

g) ofert przetargowych,

h) konkursów/ naborów,

i) wyjść pracowników urzędu w celu załatwienia spraw służbowych,

j) rejestrów i ewidencji dotyczących kluczy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza;

20) prowadzenie dokumentacji dotyczącej nadzoru nad funkcjonowaniem gminnej spółki komunalnej;

21) prowadzenie książek kontroli zewnętrznych i wewnętrznych;

22) prowadzenie zbiorów i rejestrów protokołów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych;

23) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia, a w szczególności:

a) współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie ochrony zdrowia,

b) współpraca z Samodzielnym stanowiskiem ds. promocji w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym organizacji profilaktycznych badań na terenie gminy, prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji profilaktycznych badań;

24) prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej, w tym sporządzanie rocznego planu kontroli zarządczej oraz organizowanie jego realizacji”;

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Organizacyjny
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 lutego 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
12 sierpnia 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin