Wydział Kadr Oświaty i Spraw Organizacyjnych. • Wydziały Urzędu Gminy • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Gminy » Wydziały Urzędu Gminy » Wydział Kadr Oświaty i Spraw Organizacyjnych.

Wydział Kadr Oświaty i Spraw Organizacyjnych.

Adres
Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Pokoje
1 (Parter), 18 (Część B), 19 (Część B), 21 (Część B)
Kierownik
Agnieszka Wiśniewska
pokoje: 18 (Część B)
telefon: 23-661-80-01 wew.12
e-mail:
Stanowisko ds. kadr
Monika Gocejna-Jaskłowska
telefon: 23-661-80-25 (wew.23), 23 661-80-01 (wew 23)
e-mail:
Stanowisko ds. obsługi rady gminy z zadaniami koordynatora czynności kancelaryjnych, archiwista.
Iwona Białęcka
pokoje: 18 (Część B)
telefon: 23-661-80-01 wew.15, 23 661-80-01 (wew 15)
e-mail:
Stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego
Barbara Fabisiak
pokoje: 20 (Część B)
telefon: 23-661-80-01 wew.15, 23 661-80-01 (wew 23)
e-mail:
Stanowisko ds. informatycznych.
Kamil Dąbrowski
telefon: 23-661-80-01 wew.16
e-mail:
Stanowisko ds. kancelaryjnych z zadaniami sekretarki.
Agnieszka Wrońska
pokoje: 20 (Część B)
telefon: 23-661-80-01, 23-661-80-01 wew.40
e-mail:
Stanowisko ds. administracyjno - gospodarczych z zadaniami kierowcy samochodu służbowego.
Waldemar Podgórski
telefon: 23-661-80-25 (wew.23)
e-mail:
Podinspektor do spraw administracyjnych
Elżbieta Adamkiewicz
pokoje: 18 (Część B), 21 (Część B)
e-mail:
Podpinspektor ds. współpracy z OSP
Katarzyna Jasińska
 

Zadania

Do zadań Wydziału Kadr, Oświaty i Spraw Organizacyjnych należy:

1.Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi oraz administracyjnej, kancelaryjnej i gospodarczej Urzędu.
2. Prowadzenie centralnych rejestrów:
1) skarg i wniosków, petycji,
2) upoważnień i pełnomocnictw,
3) pieczątek stosowanych w Urzędzie,
4) zawieranych umów,
5) prenumerowanych czasopism samorządowych i publikacji
6) instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych,
7) uchwał Rady,
8) zarządzeń Wójta,
9) zapytań, wniosków i interpelacji Radnych,
10) wykazu aktów prawa miejscowego,
11) udostępnianych informacji publicznych;
12) rejestr absencji pracowników Urzędu
3. Zapewnienie obsługi prawnej Urzędu;
4. Zapewnienie utrzymania porządku i czystości, przestrzegania przepisów bhp w budynku Urzędu, całodobowego zabezpieczenia budynku;
5. Zapewnienie wykonywania okresowych przeglądów stanu technicznego budynku Urzędu oraz instalacji – prowadzenie księgi obiektu;
6. Koordynowanie prac remontowych oraz konserwacyjnych w budynku Urzędu;
7. Zapewnienie obsługi techniczno - administracyjnej Radzie i jej komisji.
8. Wykonywanie zadań koordynatora czynności kancelaryjnych związanych z bieżącym nadzorem nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych.
9. Wykonywanie zadań archiwisty – prowadzenie archiwum zakładowego.
10. Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń o stanie majątkowym przez radnych, wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta;
11. Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy.
12. Prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
13. Współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie przygotowania do przeprowadzania wyborów, referendów;
14. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Sądem Rejonowym i innymi instytucjami w zakresie robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych;
15. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem robót publicznych i prac interwencyjnych;
16. Prowadzenie spraw z zakresu obronności.
17. Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej.
18. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego.
19. Koordynacja i nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jednostkach organizacyjnych Gminy;
20. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnych obowiązku obrony Rzeczypospolitej;
21. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego:- współdziałanie z policją, państwową strażą pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi oraz inspekcjami w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
22. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
23. Przygotowanie i prowadzenie procedur związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem jednostek oświatowych na terenie Gminy;
24. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych oraz konkursów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych;
25. Organizacja dowozu uczniów z terenu Gminy do szkół;
26. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz wykonywanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
27. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu funkcjonowania oświaty, w tym prowadzenie systemu informacji oświatowej;
28. Zapewnienie realizacji zadań z zakresu dofinansowania kosztów kształcenia w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
29. Zapewnienie realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów;
30. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych podległych placówek oświatowych;
31. Nadzór nad prawidłowością wykorzystania dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań, rozliczanie i sprawozdawczość w tym zakresie;
32. Przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za poprzedni rok, w tym informacja o wynikach sprawdzianów i egzaminów w podległych szkołach;
33. Sporządzanie zestawień zbiorczych, sprawozdań statystycznych i opisowych;
34. Przygotowywanie analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli, naliczanie dodatków uzupełniających dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz sprawozdawczość w tym zakresie;
35. Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego – sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w Urzędzie, w tym:
36. Prowadzenie rejestru sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakupionych licencji programów komputerowych oraz zakup niezbędnego sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych niezbędnych do prawidłowej pracy Urzędu;
37. Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów,
38. Zapewnienie obsługi elektronicznej platformy usług administracji publicznej (E- PUAP);
39. Prowadzenie rejestru kwalifikowanych podpisów elektronicznych pracowników Urzędu;
40. Prowadzenie biuletynu informacji publicznej;
41. Prowadzenie spraw związanych z obsługą informatyczną wyborów;
42. Przygotowywanie materiałów informacyjnych z wykorzystaniem technik multimedialnych;
43. Nagrywanie i przygotowywanie materiałów filmowych z sesji Rady Gminy, imprez i przedsięwzięć o charakterze promocyjnym oraz ich archiwizacja;
44. Zapewnienie ubezpieczenia mienia gminnego;
Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Kadr Oświaty i Spraw Organizacyjnych.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 stycznia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 stycznia 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
28 sierpnia 2017
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)