Wydział Finansów i Budżetu • Wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu

Adres
Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Skarbnik
Kamila Włodkowska
pokoje: 14 (Część A)
telefon: 23 661 80 25 (wew. 32)
e-mail:
Stanowisko ds. ewidencji księgowej podatków
Ewelina Kosmała
pokoje: 13 (Część A)
telefon: 23 661 80 25 (wew. 31)
e-mail:
Stanowisko ds. płac i obsługi kasy
Beata Smolińska
pokoje: 15 (Część A)
telefon: 23 661 80 25 (wew. 34)
e-mail:
Stanowisko ds. ewidencji księgowej i roliczeń podatku VAT
Marta Synderska
pokoje: 13 (Część A)
telefon: 23 661 80 25 (wew. 33)
e-mail:
Stanowisko ds. ewidencji księgowej i finansów
Natalia Rogalska-Opasińska
pokoje: 13 (Część A)
e-mail:
telefon: 23-661-80-01 (wew. 33)
Stanowisko ds. wymiaru podatków
Paulina Ryzińska
pokoje: 13 (Część A)
telefon: 23 661 80 25 (wew. 31)
e-mail:

Zadania

Do zadań Wydziału Finansów i Budżetu należy:

1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki finansowej Gminy - planowanie budżetowe, a w szczególności:
a) przygotowanie projektu uchwały budżetowej Gminy oraz opracowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej „WPF”,
b) przygotowanie projektu zmian uchwały budżetowej i „WPF” w trakcie roku budżetowego.
2. Opracowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych;
3. Prowadzenie ewidencji podatników oraz dokonywanie zmian w trakcie roku;
4. Prowadzenie postępowań podatkowych w celu określenia wysokości zobowiązań podatkowych;
5. Prowadzenie postępowań w celu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych;
6. Prowadzenie ewidencji analitycznej należności podatkowych;
7. Wydawanie zaświadczeń z zakresu działania Wydziału;
8. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w zakresie ulg i zwolnień podatkowych;
9. Sporządzanie sprawozdań zbiorczych z udzielonej pomocy publicznej oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych Gminie;
10. Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłaszania przedmiotów opodatkowania;
11. Dokonywanie analiz realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podejmowanie czynności związanych z ich wyegzekwowaniem;
12. Rozliczanie sołtysów po zainkasowanych ratach podatków;
13. Obsługa finansowo –księgowa budżetu i Urzędu, w tym:
1) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu,
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych wydatków i dochodów Urzędu, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i konta sum depozytowych,
3) przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów;
4) prowadzenie ewidencji analitycznej majątku – ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
5) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
6) obsługa kasowa budżetu;
7) obsługa kasowa Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie podejmowania środków pieniężnych z banku, dokonywania wypłat i sporządzania raportów kasowych;
14. Naliczanie wynagrodzeń i wypłat z tytułu umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło;
15. Naliczanie, odprowadzanie podatku i sporządzanie PIT;
16. Rozliczanie i odprowadzanie składek ZUS;
17. Ewidencja i rozliczanie podatku od towarów i usług;
18. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych , półrocznych, rocznych sprawozdań;
19. Nadzór i kontrola nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych;
20. Podejmowanie inicjatyw i realizacja strategii promocji gminy;
Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Finansów i Budżetu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 marca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 marca 2015
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin