Wydział Administracji i Edukacji • Wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Wydział Administracji i Edukacji

Adres
Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Pokoje
21 (Część B)
Kierownik
Agnieszka Orzepowska
pokoje: 21 (Część B)
telefon: 23 661 80 01 wew. 12
e-mail:
Stanowisko ds. administracyjnych
Elżbieta Adamkiewicz
pokoje: 21 (Część B)
telefon: 23 661 80 01 wew. 12
e-mail:
Stanowisko ds. administracyjnych.
Monika Romatowska
pokoje: 21 (Część B)
telefon: 23 661 80 01 (wew. 16)
e-mail:
Stanowisko ds. gospodarczych z zadaniami kierowcy samochodu służbowego
Waldemar Podgórski
telefon: 23 661 80 25 (wew. 16)
e-mail:

Zadania

Do zadań Wydziału Administracji i Edukacji należy:

1) zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej i gospodarczej urzędu,
a w szczególności:

a) zapewnienie utrzymania porządku i czystości wewnątrz oraz na zewnątrz budynku urzędu,

b)zapewnienie przestrzegania przepisów bhp w budynku urzędu,

c) zapewnienie całodobowego zabezpieczenia budynku;

2) zapewnienie wykonywania okresowych przeglądów stanu technicznego budynku urzędu oraz instalacji – prowadzenie księgi obiektu;

3) koordynowanie prac remontowych oraz konserwacyjnych w budynku urzędu;

4) organizowanie zaopatrzenia w niezbędne materiały biurowe, środki czystości, oraz inne artykuły niezbędne do funkcjonowania urzędu;

5) współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie organizowania robót publicznych
i prac interwencyjnych ;


6) współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie organizowania praktyk i staży;

7) prowadzenie centralnych rejestrów:


a) skarg, wniosków i petycji,

b) pieczątek stosowanych w urzędzie,

c) prenumerowanych czasopism samorządowych i publikacji,

d) instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych;

8) przygotowanie i prowadzenie procedur związanych z zakładaniem, przekształcaniem
i likwidowaniem placówek oświatowych na terenie gminy;

9) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów placówek
oświatowych oraz konkursów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych;

10) organizacja dowozu uczniów z terenu gminy do szkół;


11) przygotowywanie i prowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz wykonywanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

12) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu funkcjonowania oświaty, w tym prowadzenie systemu informacji oświatowej;

13) zapewnienie realizacji zadań z zakresu dofinansowania kosztów kształcenia w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

14) zapewnienie realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów;

15) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych podległych placówek oświatowych;

16) nadzór nad prawidłowością wykorzystania dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań, rozliczanie i sprawozdawczość w tym zakresie;

17) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok, w tym informacja o wynikach sprawdzianów i egzaminów w podległych szkołach;

18) sporządzanie zestawień zbiorczych, sprawozdań statystycznych i opisowych;

19) przygotowywanie analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli, naliczanie dodatków uzupełniających dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz sprawozdawczość w tym zakresie.

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Administracji i Edukacji
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 stycznia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 stycznia 2014
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin