Realizacja obowiązku meldunkowego - wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego. • Urząd Stanu Cywilnego • Procedury i wnioski • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Procedury i wnioski » Urząd Stanu Cywilnego » Realizacja obowiązku meldunkowego - wymeldowanie z pobytu stałego …

Realizacja obowiązku meldunkowego - wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego.

Wnioski:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Urząd Stanu Cywilnego

Wersja z dnia 31.03.2021 r.

Realizacja obowiązku meldunkowego

- wymeldowanie z pobytu stałego
lub czasowego

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. W zależności od sytuacji formularz:

- „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego”

- „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”

- „Zgłoszenie pobytu stałego” - z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego,

- „Zgłoszenie pobytu czasowego” - z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu czasowego na terenie miasta .

-

Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą.

Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

2. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie- jeżeli zostało udzielone wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa.

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie z pobytu czasowego lub stałego – jeżeli wystąpi o nie strona.

Do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport.

Druki można otrzymać:

· w Urząd Miasta i Gminy Sochocin pok.19

· na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Za wydanie zaświadczenia - 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Niezwłocznie - przyjęcie zgłoszenia.

2. Przy zameldowaniu na pobyt stały zaświadczenie wydaje się z urzędu nieodpłatnie.

3. Przy wymeldowaniu i zameldowaniu na pobyt czasowy zaświadczenie wydaje się na wniosek.

4. W przypadku gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział:

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin

pok.19,

tel.23 6618001 w.24.

V. TRYB ODWOŁAWCZY,

1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie Urzędu, lub za pośrednictwem poczty.

VI. UWAGI

Szczegółowe informacje na stronie obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510 ze zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020 poz. 930)

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz.735).

.

Pokaż metkę
Nazwa
Realizacja obowiązku meldunkowego - wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
4 lutego 2022
Nazwa
Pełnomocnictwo
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Nazwa
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
18 marca 2019
Nazwa
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
18 marca 2019
Nazwa
Zgłoszenie pobytu stałego.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Longina Włodarska
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
4 lutego 2022
Nazwa
Zgłoszenie pobytu czasowego.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
4 lutego 2022
Nazwa
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Longina Włodarska
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
23 lutego 2022
Nazwa
Rozpocządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Longina Włodarska
Data wytworzenia
4 lutego 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 lutego 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin