Realizacja obowiązku meldunkowego przez obywatela polskiego - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. • Urząd Stanu Cywilnego • Procedury i wnioski • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Procedury i wnioski » Urząd Stanu Cywilnego » Realizacja obowiązku meldunkowego przez obywatela polskiego -…

Realizacja obowiązku meldunkowego przez obywatela polskiego - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.

Wnioski:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Urząd Stanu Cywilnego

Wersja z dnia 01.03.2019 r.

Realizacja obowiązku meldunkowego

przez obywatela polskiego

- zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

I. WYMAGANE DOKUMENTY

„Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

1. Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą.

2. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

3. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie - jeżeli zostało udzielone (wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa).

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – jeżeli wystąpi o nie strona.

5. Do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport,

- oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno- prawna, wypis z księgi wieczystej).

Druki można otrzymać:

· w Urząd Miasta i Gminy Sochocin pok.19

· na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały – bezpłatnie.

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy - 17 zł

Opłata w Kasie Urzędu Miasta i Gminy

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się:

- z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały,

- na wniosek przy zameldowaniu na pobyt czasowy.

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do charakteru pobytu (stały czy czasowy) lub gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin pok.19 tel. 23 6618001 w.24

V. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie urzędu, lub za pośrednictwem poczty.

VI. UWAGI

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie : obywatel. gov.pl

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.)

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 roku , poz. 2411 ze. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.),

Pokaż metkę
Nazwa
Realizacja obowiązku meldunkowego przez obywatela polskiego - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
Pełnomocnictwo
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Nazwa
Zgłoszenie pobytu stałego.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Longina Włodarska
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
4 lutego 2022
Nazwa
Zgłoszenie pobytu czasowego.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
4 lutego 2022
Nazwa
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Longina Włodarska
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
23 lutego 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin