Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców. • Sprawy obywatelskie • Procedury i wnioski • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Procedury i wnioski » Sprawy obywatelskie » Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru…

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.

Wnioski:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Urząd Stanu Cywilnego

Wersja z dnia 31.03.2021 r.

Udostępnianie danych

z rejestru mieszkańców

oraz rejestru PESEL

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców…”

2. Dowód uiszczenia opłaty (jeżeli obowiązuje),

3. Przy powołaniu się na interes prawny przez inny podmiot niż realizujący zadania publiczne - dokumenty potwierdzające interes prawny (wezwania sądowe, komornicze itp.),

4. pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone), wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej (jeżeli obowiązuje).

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19

· na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.sochocin.pl

·

II. OPŁATY

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych -31 zł

Opłatę należy wpłacić na konto 87 8241 1019 0100 1964 2001 0004

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Udostępnienie danych - wydanie zaświadczenia do siedmiu dni – odbiór osobisty,
za pośrednictwem poczty lub w formie dokumentu elektronicznego.

2. Odmowa udostępnienia danych (decyzja) - termin załatwienia sprawy - wydanie decyzji – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłka poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin ,pok.19, Tel.23 6618001

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

1. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego , w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin (w sekretariacie ).

VI. UWAGI

Szczegółowe informacje na stronie obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r., poz. Poz.510 ze zm.)

2) rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie określania wzorów wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL z 2019 r. poz.1212 r.

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku,poz.735)

Pokaż metkę
Nazwa
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
4 lutego 2022
Nazwa
Pełnomocnictwo
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin