Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od środków transportowych. • Podatki i finanse • Procedury i wnioski • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Procedury i wnioski » Podatki i finanse » Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej w podatku od…

Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od środków transportowych.

Wnioski:
RODZAJ SPRAWY:
Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od środków transportowych.

Postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.

I. Podstawa prawna:

Artykuł 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.)


II. Sprawę rozpatruje:
Wydział Finansów i Budżetu Gminy

III. Wymagane dokumenty:
• wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku ośrodków transportowych,
• pełnomocnictwo dla osoby nie będącej wnioskodawcą.

IV. Opłaty skarbowe:
• opłata skarbowa 17,00 zł. – za wydanie zaświadczenia, za wyjątkiem zaświadczenia o niezaleganiu,
• opłata skarbowa 17,00 zł – pełnomocnictwo ( zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu).
Nie podlega opłacie skarbowej:
1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla ˝ żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póżn. zm.),
i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
oraz członków ich rodzin,
k) nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach
ochrony czasowej,
l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty
z tytułu pozostawienia nieruchomości po za obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1437),
2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
3) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:
1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu
i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) jednostki budżetowe,
3) jednostki samorządu terytorialnego,
4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia — wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
6) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa — wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

V. Termin załatwienia sprawy:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

VI. Forma załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane będące w ewidencji lub rejestrach.
Wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej jeżeli:
- żądanie dotyczy potwierdzenia faktów lub stanu prawnego dla których organ nie prowadzi ewidencji lub rejestrów,
- z żądaniem wystąpi osoba nie figurująca w ewidencji lub rejestrach.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:
• Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, Wydział Finansów i Budżetu Gminy, pokój nr 13.
• strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa1 – opłata skarbowa 17,00 zł,
• Listem na adres Urzędu Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, Wydział Finansów i Budżetu Gminy.
1 - zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu.

VIII. Informacje:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin
Wydział Finansów i Budżetu Gminy pokój nr 13.
tel: 23-661-80-01 wew.31
Pokaż metkę
Nazwa
Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od środków transportowych.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 marca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 marca 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 marca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 marca 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin