Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d • Ochrona środowiska • Procedury i wnioski • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Procedury i wnioski » Ochrona środowiska » Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o…

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

Wnioski:

KARTA SPRAWY

Wydział Rozwoju, infrastruktury i Ochrony Środowiska

RODZAJ SPRAWY: Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

I. Podstawa prawna:

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800)

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Tel. 23/ 661-80-01 wew. 30

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek - zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód,

2. mapka sytuacyjno-wysokościową z naniesioną lokalizacją oczyszczalni,

3. ekspertyzy, atesty lub certyfikat dotyczący montowanej oczyszczalni ścieków,

4. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),

5. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej:

a. 120 zł – od przyjęcia zgłoszenia,

b. 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (tylko w przypadku, gdy jest udzielane).

IV. Opłaty skarbowe:

a) 120 zł - od przyjęcia zgłoszenia
b) 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

V. Termin załatwienia sprawy:

Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ ochrony środowiska w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

Ø Osobiste złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Ø Listem na adres Urzędu Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

VIII. Informacje:

Zgłoszenia wymaga eksploatacja oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Z wnioskiem o przyjęcie zgłoszenia może wystąpić inwestor lub upoważniona przez niego osoba.

Pokaż metkę
Nazwa
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Soćko - Ruszkowska
Data wytworzenia
5 października 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 października 2017
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
Wniosek zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 marca 2014
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin