Stypendia i Zasiłki Szkolne • Edukacja • Procedury i wnioski • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Procedury i wnioski » Edukacja » Stypendia i Zasiłki Szkolne

Stypendia i Zasiłki Szkolne

Wnioski:

INFORMACJA

STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
Zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Uchwałą Nr IX/71/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Sochocin

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE należy składać:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, Wydział Administracji i Edukacji pokój nr 21 w terminie do 15 września 2023r., a w przypadku słuchaczy do dnia 15 października 2023 r. Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie w terminie kompletnego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, potwierdzającą trudną sytuacją materialną rodziny ucznia.


Stypendium szkolne przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Charakter pomocy materialnej:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 600 zł netto/os. w rodzinie. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Dla osoby samotnie gospodarującej- nie może przekroczyć 776 zł

Stypendium szkolne nie przysługuje:
-
uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Sochocin
- wychowankom domów dziecka
- uczniom klas zerowych

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
 3. dyrektora szkoły.

WARUNKIEM PRZYZNANIA STYPENDIUM JEST ZŁOŻENIE W TERMINIE KOMPLETNEGO WNIOSKU WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O BEZWZGLĘDNE KOMPLETOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1. Zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku) lub oświadczenie.

3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości świadczeń dla bezrobotnych z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

4. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodów.

5. Oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

6. Zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny i inne świadczenia.

7. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów lub złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o wysokości alimentów tzw. dobrowolnych.

8. Dowód otrzymania emerytury, renty.

9. Zaświadczenie, decyzja lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych. Zaświadczenie o opłacaniu/nie opłacaniu składki na ubezpieczenie społeczne rolników, lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższego faktu. Dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

8. Złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu.
9. Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów
10. Inne.
11. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania:

a) na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2022r. lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie, jeśli działalność została założona w bieżącym roku, za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

b) w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej:

- oświadczenie o wysokości dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

- dowód opłacania opłacanie składek ZUS

W przypadku zawieszenia działalności - dokument potwierdzający ten fakt.

W przypadku, gdy np. w miesiącu sierpniu, rodzina uzyskała ostatni dochód (np. ostatnie wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, ostatni zasiłek dla osób bezrobotnych) – badany jest dochód z miesiąca złożenia wniosku (wrzesień). Należy przy tym, udokumentować tzw. „dochód utracony”.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji.
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji.

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach:

● na jaki została wydana decyzja o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024
- na podręczniki i przybory szkolne od lipca 2023r.,
- miesięczne bilety autobusowe od września 2023 r. (uczniów szkół ponadpodstawowych),
- faktury/rachunki na pozostałe wydatki związane z edukacją ucznia od września 2023 r.

Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach
 • Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

UWAGA: W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego dziecka.

Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r.)
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty)
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty)
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego, (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 m-cy do 8 lat).

ZASIŁEK SZKOLNY

Zgodnie z:

•Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

•Uchwałą Nr IX/71/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Sochocin

WNIOSEK należy złożyć w wydziale Administracji i Edukacji w Urzędzie Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, pokój nr 21 w terminie do dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Charakter zasiłku szkolnego:

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

 • śmierci rodzica, prawnego opiekuna lub członka rodziny,
 • klęski żywiołowej,
 • pożaru lub wypadku, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia,
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • nieszczęśliwego wypadku powodującego uszczerbek na zdrowiu członków rodziny,
 • innych, uzasadnionych szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Sochocin
 • w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać w pokoju nr 21 lub pod numerem telefonu 23/661 80 01 wew. 12

Do pobrania:

- wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

- katalog wydatków podlegających refundacji

- umowa kupna-sprzedaży podręczników używanych

- sposób obliczenia dochodu - art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej

- oświadczenie dla bezrobotnych

- wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

- klauzula informacja RODO

Pokaż metkę
Nazwa
Stypendia i Zasiłki Szkolne
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Adamkiewicz
Data wytworzenia
13 sierpnia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 sierpnia 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
5 września 2023
Nazwa
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Adamkiewicz
Data wytworzenia
13 sierpnia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 sierpnia 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
19 sierpnia 2022
Nazwa
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Adamkiewicz
Data wytworzenia
13 sierpnia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 sierpnia 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
19 sierpnia 2022
Nazwa
Umowa kupna-sprzedaży podręczników używanych.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
5 sierpnia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 sierpnia 2016
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
14 lipca 2020
Nazwa
Oświadczenie dla bezrobotnych.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
5 sierpnia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 sierpnia 2016
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
19 sierpnia 2022
Nazwa
Katalog wydatków stypendialnych.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Adamkiewicz
Data wytworzenia
5 sierpnia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 sierpnia 2016
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
19 sierpnia 2022
Nazwa
Sposób obliczenia dochodu.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
17 sierpnia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
17 sierpnia 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
14 lipca 2020
Nazwa
Klauzula Informacyjna Stypendium
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 sierpnia 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 sierpnia 2018
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
Oświadczenie o dochodach, praca dorywcza
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Adamkiewicz
Data wytworzenia
19 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
19 sierpnia 2022
Nazwa
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Adamkiewicz
Data wytworzenia
19 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
19 sierpnia 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin