Szacowania szkód łowieckich • Szkody Łowieckie • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Szkody Łowieckie » Szacowania szkód łowieckich

Szacowania szkód łowieckich

1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1692 ze zm.)

2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 776)

3. Uchwała nr 97/22 Sejmiku województwa mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodo (pdf, 252.73 KB)

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.

Wniosek o oszacowanie szkód:

Wniosek o szacowanie szkód, w postaci papierowej albo elektronicznej, poszkodowani składają do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich.

Wniosek zwiera w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Wzór wniosku zgłoszenie szkody łowieckiej (pdf, 30.80 KB)

Wniosek o oszacowanie szkód składa się:


1) w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;
2) w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:
a) poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,
b) w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

Szacowanie szkód:

Szacowania szkód, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1. przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego (MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku);

2. przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;

3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Szacowanie szkody składa się z oględzin i szacowania ostatecznego. W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, a także przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód,

O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

Odwołanie:

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Odpowiedzialność finansową za szkody łowieckie ponosi:

- Dzierżawca obwodu łowieckiego (najczęściej koło łowieckie) – w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych

- Skarb Państwa w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), na obszarach obwodów łowieckich leśnych; odszkodowanie wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, ze środków budżetu państwa,

- W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; odszkodowanie wypłaca zarząd województwa, ze środków budżetu państwa.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Soćko-Ruszkowska
Data wytworzenia
24 czerwca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 czerwca 2022
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
28 lipca 2022
Nazwa pliku
Zgłoszenie szkody łowieckiej
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Soćko-Ruszkowska
Data wytworzenia
24 czerwca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 czerwca 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR 97/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodo
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Soćko-Ruszkowska
Data wytworzenia
28 lipca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
28 lipca 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin