Ponowne wykorzystanie informacji publicznej. • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Gminy » Ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

1. Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 352).

2. Przez ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystanie informacji w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Urzędu Gminy Sochocin

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

1) udostępniona na stronie internetowej gminy Sochocin www.sochocin.pl oraz w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Sochocin,

2) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w biuletynie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Sochocin

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionej w biuletynie informacji publicznej wymaga zachowania następujących warunków:

1) poinformowanie o źródle, czasie wytwarzania i pozyskiwania informacji od podmiotu Urzędu Gminy Sochocin,

2) poinformowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej:

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek zainteresowanego

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania na wniosek następuje w przypadku, gdy:

1) informacja sektora publicznego nie została udostępniona w biuletynie informacji publicznej,

2) została udostępniona w sposób inny niż określony w punkcie 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania albo nie poinformowano o braku takich warunków,

3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy Sochocin

1. Urząd Gminy Sochocin ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, która została zamieszczona w biuletynie informacji publicznej lub na innej oficjalnej stronie internetowej Gminy, a także taką, która została udostępniona stosownie do złożonego wniosku.

2. Urząd Gminy Sochocin nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

3. Urząd Gminy Sochocin nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Gminy Sochocin.

Wymagane dokumenty / miejsce złożenia dokumentów :

1. Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej, w szczególności przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

2. Pisemne wnioski w postaci papierowej przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy Sochocin.

3. Wniosek można przesłać w formie dokumentu papierowego na adres: Urząd Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9.

4. Wnioski w postaci elektronicznej można przesłać na adres email: gmina@sochocin.pl

5. Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r.
o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

6.W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Opłaty:

1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie

2. Urząd Gminy Sochocin może pobrać opłatę za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Termin załatwienia sprawy:

1. Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w powyższym terminie, urząd powiadamia
w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazując, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

W zakresie nieobjętym w powyższej informacji dotyczącej udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania (w tym w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie) stosuje się przepisy zawarte w ustawie o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej i inne przepisy prawa.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 kwietnia 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 kwietnia 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
18 listopada 2016
Nazwa pliku
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 kwietnia 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 kwietnia 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
16 marca 2017
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)