Dostęp do informacji publicznej. • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Gminy » Dostęp do informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej.

Dostęp informacji publicznej w Urzędzie Gminy Sochocin

Zasady dostępu do informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 352)

Udostępnianie informacji publicznej, będącej w posiadaniu Urzędu Gminy Sochocin następuje poprzez:

1) udostępnianie na stronie internetowej gminy Sochocin www.sochocin.pl - w biuletynie informacji publicznej,

2) wyłożenie lub wywieszanie w miejscach ogólnie dostępnych,

3) udostępnianie na wniosek zainteresowanego, w przypadku gdy informacja publiczna nie została udostępniona w biuletynie informacji publicznej,

4) dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Ograniczenia prawa do informacji publicznej:

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w następujących przypadkach:

1) w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych,

2) w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniona w formie ustnej bez konieczności składania pisemnego wniosku.

Zasady udostępnienia informacji publicznej na wniosek zainteresowanego:

Wymagane dokumenty / miejsce złożenia dokumentów :

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej – w szczególności przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Sochocin, z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

2. Pisemne wnioski w postaci papierowej przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy Sochocin.

Opłaty:

Informacje publiczne udostępniane są bezpłatnie

Urząd Gminy Sochocin może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom

związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub przekształcenia informacji.

Termin załatwienia sprawy:

1. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem wskazując, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

W zakresie nieobjętym w powyższej informacji dotyczącej udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Sochocin stosuje się przepisy zawarte w ustawie o dostępie do informacji publicznej informacji publicznej i inne przepisy prawa.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
18 listopada 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 listopada 2016
Nazwa pliku
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 marca 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 marca 2017
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)