Informacje o posiedzeniach Rady • Rada Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Gminy » Informacje o posiedzeniach Rady

Informacje o posiedzeniach Rady

XXII Sesja Rady Gminy Sochocin

Informuje się, że XXII Sesja Rady Gminy Sochocin odbędzie się w dniu 26 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Sochocin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej
w dniu 11 czerwca 2013 roku.

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Sochocin.

6. Informacja o działalności gminnych jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej.

7. Dyskusja.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Sochocin wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Sochocin za rok 2012 oraz zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Sochocin:

1) prezentacja sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin oraz informacją o stanie mienia;

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok;

3) dyskusja;

4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2012 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2012 rok:

1) zapoznanie Rady Gminy z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin
o opinii wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2012 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sochocin;

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sochocin za 2012 rok;

3) dyskusja;

4) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2012 rok.

10. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013 – 2030,
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2013 rok,
  • w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sochocin,
  • w sprawie określenia ilości i usytuowania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sochocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  • w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta,
  • w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

11. Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 czerwca 2013

XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sochocin

Informuje się, że XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sochocin odbędzie się w dniu 11 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Sochocin.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 20 maja 2013 r.
4. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
5. Zamknięcie obrad XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 czerwca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
11 czerwca 2013

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sochocin

Informujemy, że XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sochocin odbędzie się w dniu 20 maja 2013 roku o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Sochocin.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
14 maja 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 maja 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
14 maja 2013

XIX Sesja Rady Gminy Sochocin

Informujemy, że XIX Sesja Rady Gminy Sochocin

odbędzie się w dniu 27 marca 2013 roku o godz. 13.00

w sali narad Urzędu Gminy Sochocin.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
21 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
21 marca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
14 maja 2013
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)