Informacje o posiedzeniach Rady • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Informacje o posiedzeniach Rady

Informacje o posiedzeniach Rady

Plan pracy Rady Miejskiej w Sochocinie na 2021 rok

Marzec

1.Informacja o działalności Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku.

2.Informacja o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok.

3.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2021 rok.


Czerwiec

1.Rozpatrzenie zatwierdzenie raportu Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin o stanie miasta i gminy w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego za 2021 rok.

2.Debata nad raportem o stanie miasta i gminy.

3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok i udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.

4.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2021 roku.


Sierpień

1.Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 roku.

2.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3.Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.


Październik

1.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.


Listopad

1.Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych dla miasta i gminy Sochocin na 2023 rok.

2.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady Miejskiej w Sochocinie.

3.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne.


Grudzień

1.Uchwalenie budżetu miasta i gminy na 2023 rok.

2.Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Sochocinie na 2023 rok.

3.Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej na 2023 rok.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 stycznia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 stycznia 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
24 stycznia 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin