Komisja skarg, wniosków i petycji • Komisje Rady Gminy • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Komisje Rady Gminy » Komisja skarg, wniosków i petycji

Komisja skarg, wniosków i petycji

Zadania

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI
§ 1. § 1. Określa się zasady i tryb działania komisji skarg wniosków i petycji zwanej dalej „komisją”.
§ 2. 1. Rada gminy powołuje komisję podejmując uchwałę określającą skład osobowy komisji.
2. W skład komisji nie mogą wchodzić radni pełniący funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących
rady.
3. Komisja składa się z przewodniczącego oraz członków wybieranych wyłącznie spośród radnych.
4. Przewodniczącego komisji wybierają z pośród siebie członkowie tej komisji.
5. Rada gminy może dokonywać zmian w składach osobowych komisji w czasie trwania kadencji.
§ 3. 1. Komisja podlega radzie gminy, przedkłada jej sprawozdanie z działalności.
2. Rada gminy może w każdym czasie polecić zwołanie posiedzenia komisji.
3. Rada gminy może zażądać przedstawienia sprawozdania przez komisję.
§ 4. Podstawowym zadaniem komisji jest rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.
§ 5. 1. Komisja przedkłada treść skargi, wniosku, petycji wójtowi z wnioskiem o ustosunkowanie się do niej
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. Komisja po uzyskaniu odpowiedzi od wójta i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje opinię
i proponuje sposób rozstrzygnięcia skargi, wniosku, petycji przedstawiając w tym zakresie projekt uchwały.
3. Zapisy ust. 1 – 2 mają odpowiednio zastosowanie do gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 6. 1. Komisja odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.
2. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków komisji.
3. Posiedzeniom komisji przewodniczy przewodniczący komisji, a w razie nieobecności przewodniczącego
jego zadania realizuje członek komisji wskazany przez przewodniczącego, a w przypadku braku wskazania członek
najstarszy wiekiem.
4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez członków komisji
obecnych na posiedzeniu.
§ 7. 1. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.
§ 8. Obsługę biurową komisji zapewnia wójt.”.

Skład

Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin