Komisja Rewizyjna • Komisje Rady Gminy • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Komisje Rady Gminy » Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Zadania

ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

Podstawowym zadaniem komisji jest badanie gospodarki finansowej, w tym wykonanie budżetu gminy.

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Przewodniczący komisji przedkłada opinię i wniosek, o których mowa w ust. 1 przewodniczącemu rady.

Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Komisja rewizyjna jest komisją właściwą do spraw budżetu, do której należy w szczególności opiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w budżecie gminy.

Komisja wykonuje kontrolne zlecenie rady w formie stosownej uchwały, określającej jednostkę kontrolowaną, cel i zakres kontroli.

Członkowie komisji mogą uczestniczyć w kontrolach zarządzonych przez wójta.

Komisja przedkłada radzie sprawozdanie z wyników przeprowadzonej kontroli przez nią zleconych.
W związku z wykonywaną kontrolą komisja ma prawo:
1)wstępu do pomieszczeń i obiektów kontrolowanej jednostki;
2)wglądu do dokumentów i akt kontrolowanej jednostki w zakresie przeprowadzanej kontroli, za wyjątkiem dokumentów chronionych na podstawie odrębnych przepisów szczególnych;
3)żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników, a także od ich
bezpośrednich przełożonych;
4)wzywania i protokołowanego wysłuchania innych osób związanych z zakresem kontroli.

Komisja o podjęciu czynności kontrolnych powiadamia na piśmie przewodniczącego rady, wójta oraz kierownika jednostki kontrolowane określając przedmiot, zakres kontroli i datę jej rozpoczęcia.

Osoby biorące udział w kontroli mają obowiązek zachowania tajemnicy
służbowej.

Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej. Przy czynnościach kontrolnych uczestniczy przedstawiciel jednostki kontrolowanej.

Z przebiegu kontroli komisja sporządza protokół wraz z wnioskami. Protokół podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej, po jego omówieniu i wysłuchaniu
wyjaśnień.

Protokół z kontroli komisja przekazuje przewodniczącemu rady, wójtowi i jednostce kontrolowanej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kontroli, celem zajęcia stanowiska.

Wójt i kierownicy jednostek kontrolowanych mają obowiązek złożenia na piśmie wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu z kontroli. Termin złożenia wyjaśnień może być wydłużony na pisemny wniosek
wójta lub kierownika jednostki kontrolowanej za zgodą wójta.

Komisja rozpatruje skargi na pracę wójta skierowane do rady. Jeżeli skargę skierowano bezpośrednio do komisji, przewodniczący komisji zasadność jej rozpatrzenia uzgadnia z przewodniczącym rady.

Komisja przedkłada treść skargi wójtowi z wnioskiem o ustosunkowanie się do niej w terminie 14 dni.

Komisja po uzyskaniu odpowiedzi od wójta i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje opinię i proponuje sposób rozstrzygnięciu skarg i przedstawiając w tym zakresie projekt uchwały.

Komisja, jeżeli przepisy prawa nie stoją temu na przeszkodzie, udostępnia stronom akta sprawy na każdym etapie postępowania, zawiadamiając strony o terminach posiedzeń i dopuszcza je do uczestnictwa w tej części każdego posiedzenia, która dotyczy przedmiotowej skargi.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SOCHOCIN na 2024 rok


Marzec
1. Dokonanie analizy działalności Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 rok.
2. Analiza informacji dotyczących stanu zaległości podatkowych wraz z analizą informacji dotyczących zastosowania zwolnień i umorzeń podatkowych według stanu na dzień 31.12.2023.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie.
4. Sprawy bieżące.

Maj
1. Analiza raportu Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin o stanie miasta i gminy w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2023 rok.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy oraz sprawozdania finansowego miasta i gminy za 2023.
3. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie za 2023 rok.
4. Wydanie opinii o wykonaniu w/w. budżetu.
5. Wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.
6. Sprawy bieżące.

Październik
1. Analiza proponowanych stawek podatkowych na 2025 rok.
2. Sprawy bieżące.

Listopad
1. Analiza projektu budżetu Miasta i Gminy na 2025 rok.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok.
3. Sprawy bieżące.

Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin