ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SOCHOCIN • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY…

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SOCHOCIN

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
10 maja 2017, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin
rozpoczęcie
10 maja 2017, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SOCHOCIN

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

I. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje kompleksowe Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin (zwanego dalej Programem Rewitalizacji):

1) Opracowanie programu,

2) Promocja (dwa ogłoszenia w prasie lokalnej),

3) Organizacja konferencji podsumowującej (catering i zapewnienie prelegenta),

Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina Sochocin.

Warunki zlecenia:

1. Program Rewitalizacji Gminy Sochocin będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i powinien być opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

2. Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (wraz z mapą) oraz zdefiniowaniu dotykających go problemów, a następnie wyznaczeniu obszaru rewitalizacji.

3. Minimalny zakres Programu Rewitalizacji określają Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Program Rewitalizacji powinien posiadać następujące cechy i zawartość (elementy): kompleksowość programu rewitalizacji, koncentrację programu rewitalizacji, komplementarność programu rewitalizacji z innymi dokumentami, komplementarność przestrzenną, komplementarność problemową, komplementarność międzyokresową, komplementarność źródeł finansowania, realizację zasady partnerstwa i partycypacji. Program Rewitalizacji powinien również zawierać listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Program Rewitalizacji będzie podlegał ocenie Instytucji Zarządzającej RPO WM, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag w/w Instytucji. Ponadto ostateczny termin wykonania Programu Rewitalizacji może zostać przedłużony do chwili zatwierdzenia
go przez IZ RPO WM.

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaangażowanie społeczności lokalnej rewitalizowanych obszarów do tworzenia Programu Rewitalizacji tak, aby różne grupy interesariuszy mogły współdecydować o jego kształcie na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji społecznych (zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/135/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sochocin) oraz do zredagowania końcowej wersji dokumentu. Zamawiający musi przeprowadzić konsultacje w poniżej przedstawionych formach:

a) wyłożenie do publicznego wglądu;

b) zebrania z mieszkańcami, ankiety.

6. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach z radnymi Rady Gminy Sochocin oraz podmiotami działającymi na obszarach zdegradowanych, a także prezentacji projektu Programu Rewitalizacji do uchwalenia na sesji Rady Gminy Sochocin.

7. Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane i przetworzone przez Wykonawcę.

8. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

9. Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami). W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządza Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze. zm.) oraz powinna być zgodna
z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca zobowiązany będzie do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji zgodnie z ewentualnymi uwagami organów.

10. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 3 egzemplarzach. Kompletna dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie przekazana Zamawiającemu także w formie cyfrowej edytowalnej.

11. W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji, o której mowa w pkt. 4 przedmiotowego zapytania, Wykonawca w terminie 7 dni, dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego.

12. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.

13. Analiza i diagnoza, o których mowa w pkt. 2, powinna obejmować swoim zakresem sołectwo Sochocin opierać się na możliwie najnowszych dostępnych danych. W przypadku braku jakichkolwiek danych w określonym temacie Wykonawca będzie zobowiązany do ich zebrania we własnym zakresie.

14. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania harmonogramu prac (w formie
np. wykresu Ganta) nad Programem Rewitalizacji w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy
z Zamawiającym.

II. Termin wykonania zamówienia: 31.07.2017 r.

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotowego zadania w przypadku przedłużającej się procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko niezawinionej przez Wykonawcę oraz w przypadku konieczności dostosowania Programu Rewitalizacji do uwag Instytucji Zarządzającej RPO WM w celu uzyskania jej pozytywnej opinii. Za winę Wykonawcy uważa się przedstawienie Prognozy oddziaływania na środowisko niespełniającej wymagań art. 51 ust. 2 o której mowa w pkt. 9 oraz uzgodnień organów i wynikających z tego wydłużeń procesu, a także przedstawienie Programu Rewitalizacji niespełniającego wymagań Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże łączne spełnienie warunków a i b, tj.:

a) w okresie nie dłuższym niż 2 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej, Wykonawca wykonał co najmniej 10 usług polegających na sporządzeniu programów rewitalizacji. Każdy z programów został uchwalony uchwałą rady gminy. Jako dowód spełnienia warunku Wykonawca przedstawi referencje wystawione na Wykonawcę oraz stosowne uchwały,

b) w okresie nie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał bądź uczestniczył w przygotowaniu co najmniej 3 usług polegających na opracowaniu lokalnych strategii rozwoju dla związków/stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Dokument musi obejmować okres nie krótszy niż 5 lat. Dowodem spełnienia warunku są stosowne referencje od Zamawiającego wystawione na Wykonawcę. Dodatkowo, dokumenty otrzymały pozytywną opinię instytucji oceniającej.

2. Posiadają odpowiedni potencjał techniczny i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że na dzień składania oferty dysponuje zespołem co najmniej 8 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę bądź będących właścicielami/współwłaścicielami/udziałowcami/wspólnikami firmy - Wykonawcy, w tym co najmniej 2 ekspertów:

a) Ekspert ds. analizy społeczno-gospodarczej i konsultacji społecznych, który łącznie spełnia następujące wymagania:

- posiada tytuł naukowy co najmniej doktora (nauk społecznych i/lub ekonomicznych) (należy załączyć kopię dyplomu potwierdzającego tytuł naukowy),

- posiada doświadczenie naukowe w zakresie programów rewitalizacji (dowodem spełnienia warunku jest przedstawienie kopii co najmniej 2 publikacji naukowych w zakresie tej tematyki),

- posiada doświadczenie naukowe w zakresie konsultacji/badań społecznych lub badań rynku/marketingowych lub badań opinii lub metodyki tych badań (dowodem spełnienia warunku jest przedstawienie kopii co najmniej 3 punktowanych przez MNiSW publikacji naukowych w zakresie tej tematyki),

- posiada doświadczenie w opracowaniu co najmniej 3 usług polegających na sporządzeniu dokumentów strategicznych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego bądź ich stowarzyszeń/związków, zawierających co najmniej diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej, kierunki rozwoju (strategię rozwoju), budżet, harmonogram realizacji. Dokument musiał być sporządzony na okres nie krótszy niż 5 lat (dowodem spełnienia warunku są stosowne imienne referencje od Zamawiającego),

b) Eksperta ds. konsultacji społecznych, który spełnia następujące wymagania:

- posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne bądź socjologiczne (należy załączyć kopię dyplomu potwierdzającego tytuł zawodowy),

- posiada imienne referencje potwierdzające prawidłowe przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego bądź ich stowarzyszeń z zakresu konsultacji społecznych (należy załączyć kopię referencji).

3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert

1) Cena 50% (15 pkt)

2) Doświadczenie 50 % (15 pkt)

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania :

Pi (C) = Cmin/Ci x Max (C)

Pi (C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium „Cena”

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert ;

Ci

cena oferty ”i”;

Max (C)

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium ”Cena” (15 pkt)

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

za każde zrealizowane i poparte stosownymi referencjami zadanie tożsame do niniejszego zamówienia (spełniające warunki opisane w pkt. III.1 niniejszego zapytania), Zamawiający otrzyma 1 pkt, przy czym maksymalnie można otrzymać 15 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Ofertę wg załączonego wzoru, należy złożyć do dnia 10.05.2017r. do godz. 12:00:

- w formie pisemnej na adres: Gmina Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rafal.mrozek@sochocin.pl

- Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ogłoszenia konkursu, a także możliwość unieważnienia zapytania na każdym jego etapie, przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.

V. Kontakt z wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Jan Załęcki – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania Przestrzennego, tel. 23 661 80 01 wew. 28, 09-110 Sochocin ul. Guzikarzy 9,

Dariusz Wiśniewski - tel.(23) 23 661 80 01 wew. 29, adres j.w.

Rafał Mrozek - tel. (23) 23 661 80 01 wew. 27, adres j.w.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 maja 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
13 lipca 2017
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
12 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
12 maja 2017
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
12 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
12 maja 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
12 maja 2017
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 maja 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
3 sierpnia 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 maja 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 maja 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Umowa
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 maja 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
13 lipca 2017
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin