Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Sochocin • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości…

Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Sochocin

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
19 września 2013, 10:00 • Urząd Gminy Sochocin
rozpoczęcie
19 września 2013, 10:00 • Urząd Gminy Sochocin

Sochocin: Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Sochocin
Numer ogłoszenia: 178199 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sochocin , ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, woj. mazowieckie, tel. 23 6618001 lub 6618013 , faks 23 6618055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Sochocin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Sochocin. Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest na działce nr ewid. 872/2 przy ul. Kwiatowej na osiedlu domów jednorodzinnych. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie następujących robót: a) roboty przygotowawcze - mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia, roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek; b) roboty ziemne - koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego, przemieszczanie spycharkami mas ziemnych, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, roboty ziemne wykonywane koparkami i spycharkami; c) ogrodzenia - ogrodzenie panelowe z przetłoczeniami z gotową podmurówką systemową, panele i słupki ocynkowane ogniowo, brama przesuwna panelowa z przetłoczeniami ocynkowana ogniowo, furtka panelowa z przetłoczeniami ocynkowana ogniowo, ogrodzenie panelowe proste z poręczą górną i słupki, furtka panelowa prosta z poręczą górną; d) krawężniki i obrzeża - krawężniki betonowe wtopione na płasko wraz z wykonaniem ław betonowych, krawężniki betonowe bez ław i ławy fundamentowe betonowe, obrzeża betonowe; e) podbudowa - mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej przy użyciu walca wibracyjnego, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego i naturalnego, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego i naturalnego, podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą; f) nawierzchnie parkingów, dróg dojazdowych i chodników - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, chodniki z kostki brukowej betonowej, chodniki z płyt betonowych; g) nawierzchnia bezpieczna placu zabaw - nawierzchnia bezpieczna z płyt EPDM; h) nawierzchnia żwirowa - separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowłókninami, nawierzchnie ze żwiru płukanego; i) roboty porządkowe - oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywóz zanieczyszczeń samochodami, mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi, plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów; j) trawniki - wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim i skarpach z nawożeniem; k) wyposażenie - grill murowany z kostki kamiennej, komplet słupków do piłki siatkowej - ocynk, komplet tulej stalowych do montażu słupków z montażem, siatka do siatkówki, bramki do piłki nożnej JUNIOR, komplet tulej stalowych do montażu bramki z montażem, ławki parkowe z oparciem ocynkowane z siedziskiem drewnianym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium dla zamówienia w wysokości 3 500,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie wykazu - załącznik nr 4 do SIWZ, robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie przedstawionych dokumentów, potwierdzających, że roboty budowlane, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca musi wykazać, że w tym okresie wykonał przynajmniej jedno zadanie polegające na budowie placu zabaw (w tym - robotach polegających na zagospodarowaniu terenu) o wartości min. 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każde. Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót w okresie pięciu lat celem uzyskania wymaganej wartości kwotowej.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony poprzez: złożenie wykazu - załącznik nr 5 do SIWZ, osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W wykazie należy wyszczególnić osobę, która będzie pełniła funkcje wymienione poniżej, spełniające następujące wymagania: - 1 osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy w branży konstrukcyjno - budowlanej posiadająca uprawnienia do kierowania robotami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sochocin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.sochocin.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Sochocin, Sala narad.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków PROW na lata 2007 - 2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Odnowa i rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 września 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 września 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
4 września 2013
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 września 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 września 2013
Nazwa pliku
Kosztorys ofertowy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 września 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 września 2013
Nazwa pliku
Opis techniczny
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 września 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 września 2013
Nazwa pliku
Przedmiar robót
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 września 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 września 2013
Nazwa pliku
Szczegółowa specyfikacja techniczna
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 września 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 września 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 września 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 września 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
4 września 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 września 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 września 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 września 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 września 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 września 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 września 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 - Wykaz osób
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 września 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 września 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 - Informacja wykonawcy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 września 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 września 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 - Informacja wykonawcy 2
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 września 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 września 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 września 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 września 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 - Projekt przedsięwzięcia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 września 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 września 2013
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin