Usługa oświetlenia ulic, dróg, placów i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Sochocin • Przetargi • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » Usługa oświetlenia ulic, dróg, placów i innych otwartych obiektów…

Usługa oświetlenia ulic, dróg, placów i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Sochocin

status
zamknięty
rodzaj
zamówienie z wolnej ręki
składanie ofert
19 grudnia 2017 • Urząd Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
19 grudnia 2017 • Urząd Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Ogłoszenie nr 500077748-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.

Urząd Gminy Sochocin: Usługa oświetlenia ulic, dróg, placów i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Sochocin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Sochocin, Krajowy numer identyfikacyjny 55057400000, ul. ul. Guzikarzy 9, 09110 Sochocin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6618001 lub 6618013 wew.28, e-mail rafal.mrozek@sochocin.pl, faks 236 618 055.
Adres strony internetowej (url): www.bip.sochocin.pl www.sochocin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa oświetlenia ulic, dróg, placów i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Sochocin

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

R.271.48.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Sochocin urządzeniami oświetleniowymi od zmierzchu do świtu, polegającym na zapewnieniu świecenia 597 punktów świetlnych, stanowiących własność Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 243934.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot
Kod pocztowy: 81-855
Miejscowość: Sopot
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 243934.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 243934.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 243934.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a i b ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Podstawę prawną zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki stanowi art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a i lit b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. W analizowanej sytuacji występuje następujący stan faktyczny i prawny: obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic,dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Sochocin urządzeniami oświetleniowymi wg ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.). Aby zrealizować usługi w zakresie oświetlenia ulic,dróg,placów i innych otwartych terenów publicznych urządzeniami oświetleniowymi znajdującymi się w obrębie granic Gminy Sochocin, gmina musi posiadać zgodę właściciela urządzeń oświetleniowych tj. ENERGA Oświetlenia Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81855 Sopot, na świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, przez innego wykonawcę niż ENERGA Oświetlenie Sp.z o.o. Właściciel pismem EOŚ-8042/SE-PJ/2017 z dnia 20.10.2017 r. nie wyraził zgody na prowadzenie konserwacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Sochocin i będącego na majątku ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. przez inne podmioty niż ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Z powyższego pisma dot. niewyrażenia zgody na dopuszczenie podmiotów zewnętrznych do prowadzenia konserwacji urządzeń i elementów oświetlenia ulicznego stanowiących własność Spółki oraz zabudowy urządzeń i elementów oświetlenia ulicznego na sieciach energetycznych na terenie Gminy Sochocin, wynika, że: Prowadzenie prac eksploatacyjnych i ruchowych ( w tym konserwacyjnych) w infrastrukturze energetycznej obejmującej linie energetyczne, stacje transformatorowe, urządzenia automatyki, urządzenia oświetlenia ulicznego, zabezpieczone jest działalnością wymagającą ścisłej koordynacji i zapewnienia bezpieczeństwa i jakości dostaw energii elektrycznej dla odbiorców przewidzianych przepisami prawa. Specyfika i funkcjonalne powiązania sieci energetycznych nie pozwalają na prowadzenie na nich prac eksploatacyjnych i ruchowych przez podmioty zewnętrzne. Ponieważ sieci abonenckie (dostarczające energię elektryczną na potrzeby komunalne i gospodarcze ) są integralnie powiązane z sieciami oświetlenia ulicznego (np. przewody zasilające i sterujące oświetlenia są prowadzone jako wspólne) usuwanie awarii, wyłączenia, zabiegi eksploatacyjne urządzeń i elementów oświetlenia ulicznego mają bezpośredni wpływ na dostawy energii elektrycznej w sieciach abonenckich za które odpowiada dostawca. Ponadto ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. jako właściciel infrastruktury oświetleniowej pismem EOŚ-8042/SE-PJ/2017 z dnia 20.10.2017 r nie wyraził zgody na zakup energii elektrycznej przez Gminę Sochocin. Przedsiębiorstwo energetyczne będące właścicielem urządzeń oświetleniowych może, zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (...) w granicach określonych przez ustawę oraz zasady współżycia społecznego z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
19 grudnia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 grudnia 2017
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)