Rozpoznanie cenowe na zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Sochocin w sezonie zimowym 2017 roku. • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » Rozpoznanie cenowe na zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie dróg…

Rozpoznanie cenowe na zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Sochocin w sezonie zimowym 2017 roku.

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
21 grudnia 2016, 10:00 • Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie, ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin.
rozpoczęcie
21 grudnia 2016, 10:30 • Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie, ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin.

Sochocin, 06.12.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert

Dot.: rozpoznania cenowego na zimowe utrzymanie dróg – odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Sochocin w sezonie zimowym 2017 roku

W trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

W imieniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Sp. z o. o., zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 Pzp.

Termin realizacji zamówienia – od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Zastrzega się możliwość przedłużenia świadczenia usługi na drogach w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Ogólny zakres robót: przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w zakresie odśnieżania dróg gminnych w następujących miejscowościach :

1. Strefa I

1) Sochocin - Obrąb

2) Ciemniewo Budy

3) Kondrajec

4) Rzy

5) Kuchary Królewskie

6) Jędrzejewo

Długość ok.27 km

2 . Strefa II

1) Koliszewo

2) Podsmardzewo

3) Smardzewo

4) Wierzbówiec

5) Milewo

6) Żelechy

7) Kępa

Długość – ok. 52 km

3. Strefa III

1) Idzikowice

2) Pruszkowo

3) Ślepowrony

4) Niewikla

5) Kołoząb

6) Drożdżyn

7) Gromadzyn

Długość – ok. 33 km

Zamawiający dopuszcza wybór więcej niż jednego Wykonawcy.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych dla każdej z wydzielonych stref. W przypadku składania oferty na dwie lub więcej stref Wykonawca musi spełnić łącznie warunki dla każdej ze stref w zakresie posiadanego sprzętu.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń mienia wskutek działań w ramach akcji zimowego utrzymania dróg, takich jak np. odpryski lakieru na samochodach wskutek działania maszyn odśnieżających, uszkodzeń ogrodzeń i innych obiektów bądź elementów zabudowy wskutek działania pługów itp., a wynikające z niestarannego wykonania usługi przez operatorów. W związku z powyższym w interesie Wykonawcy jest zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie najwyższej staranności w trakcie prowadzonej akcji, zwłaszcza na wąskich, słabo dostępnych drogach, z małą możliwością manewru.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w gotowości technicznej sprzętu służącego do odśnieżania (m.in. ciągnik z pługiem o mocy powyżej 80 KM, samochód ciężarowy z pługiem, lub inny sprzęt wyposażony w pług ).

Pojazdy wykorzystywane do wykonania prac przy odśnieżaniu dróg muszą być wyposażone w sygnał świetlny barwy żółtej ( ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym).

Wykonawca wraz z ofertą cenową składa :

- podpisany i zaparafowany projekt umowy

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, które oferent wykazał w formularzu ofertowym, jak sprzęt, który będzie wykorzystany do odśnieżania.

W celu udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać się posiadaniem co najmniej ciągnika z pługiem mocy powyżej 80 KM lub samochodu ciężarowego z pługiem lub innego sprzętu wyposażonego w pług ( dotyczy jednej strefy ).

Realizacja zamówienia odbywać się będzie niezwłocznie ( max 1 godzina od interwencji ) po zgłoszeniu telefonicznym przez sołtysów poszczególnych miejscowości lub Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Sp. z o. o.

Odbiór wykonanej usługi wymaga potwierdzenia wykonania odśnieżenia na karcie drogowej lub raporcie pracy sprzętu przez sołtysów poszczególnych miejscowości lub przez pracownika Zamawiającego odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie dróg.

Wykonawca robót składa ofertę cenową na formularzu ofertowym podając cenę netto i brutto za 1 roboczogodzinę odśnieżania.

Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza cena.

Oferta powinna być złożona do dnia 21 grudnia 2016 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Sochocinie, ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin.

Otwarcie ofert z dniu 21 grudnia 2016 r. o godzinie 1100.

W imieniu Zamawiającego:

inż. Bogusław Piątkiewicz

Prezes Zarządu

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 grudnia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 grudnia 2016
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
7 grudnia 2016
Nazwa pliku
Projekt umowy.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 grudnia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 grudnia 2016
Nazwa pliku
Formularz ofertowy.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 grudnia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 grudnia 2016
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
6 grudnia 2016
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin