„Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec” - zapytanie ofertowe • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec” - zapytanie ofertowe

„Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec” - zapytanie ofertowe

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
5 czerwca 2017, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin
rozpoczęcie
5 czerwca 2017, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin
Zamawiający: Gmina Sochocin
Przetarg nieograniczony: „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec”
Sprawa nr R.271.14.2017
1
ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30.000 EURO
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”
Zamawiający:
GMINA SOCHOCIN
z siedzibą w Urzędzie Gminy
przy ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin
Przedmiot zamówienia:
„Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec”
Zatwierdził:
WÓJT
/-/
Sochocin, Maj 2017
Zamawiający: Gmina Sochocin
Przetarg nieograniczony: „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec”
Sprawa nr R.271.14.2017
2
I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
Gmina Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Polska
REGON 130378427, NIP 567-185-87-29
tel. (23) 661 80 01, faks (23) 661 80 55
strona: www.bip.sochocin.pl
adres e-mail: gmina@sochocin.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
„Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec”
Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień CPV:
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Podstawowy zakres umowy obejmuje:
- demontaż istniejącej nawierzchni żwirowej jezdni, gr. 10 cm,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi z warstwy destruktu asfaltowego, - wykonanie nawierzchni żwirowej poboczy, - wykonanie oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres robót
Szczegółowy zakres robót objętych umową określony jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych, ul. Płocka 44a, Gostynin, na którą składają się:
- opis przedmiotu robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- lokalizacja i przekrój,
- przedmiar robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7, 8, 9, 10 i 11 do Zapytania Ofertowego
Podstawowe warunki i wymagania dotyczące realizacji robót:
 Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi i sprzętu przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zagrożeniem dla osób postronnych.
 Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy lub wynajęty powinien posiadać dopuszczenie do użytkowania – dokumenty potwierdzające ten fakt muszą być okazane na żądanie inspektora nadzoru.
 Szczegółowe rozwiązania materiałowe, muszą być uzgadniane z Zamawiającym.
 Obowiązkiem wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp, zabezpieczenie interesów osób trzecich, naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych w
Zamawiający: Gmina Sochocin
Przetarg nieograniczony: „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec”
Sprawa nr R.271.14.2017
3
trakcie realizacji, ochrona mienia związanego z budową (materiały i sprzęt wykonawcy oraz mienie użytkownika).
 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy od terenów ogólnie dostępnych.
 Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie inspektor nadzoru. Wykonawca będzie miał obowiązek umożliwić inspektorowi pełnienie obowiązków oraz udostępniać dokumenty i informacje związane z robotami.
 Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne pominięcie niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach, które mają jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Podstawą zamówienia jest dokumentacja /którą Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie przeanalizować/ i pozostałe dokumenty tworzące zapytanie ofertowe. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować wszystkie czynności dla realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami bez względu na to, czy czynności te /prace/ są odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Przyjmuje się, że zestawienie planowanych prac, na podstawie którego zostało ustalone wynagrodzenie, sporządził Wykonawca. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wykonanie wizji w terenie.
 W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji, STWiOR itp.) określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w projekcie. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej zapytaniu ofertowym winny być interpretowane, jako definicje standardów i propozycje projektanta, na podstawie, których dokonał on stosownych obliczeń, rozmieszczenia urządzeń itp., a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”
 W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące warunki:
- Wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamiennie obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż w rozwiązaniu projektowym,
- Co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wykonaną przez uprawnionych projektantów dokumentację projektową o stopniu szczegółowości nie mniejszym niż dokumentacja projektowa załączona do zapytania ofertowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7, 8, 9, 10 i 11 do Zapytania Ofertowego.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin zakończenia realizacji zamówienia: 60 dni o dnia zawarcia niniejszej umowy. Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru końcowego.
Zamawiający: Gmina Sochocin
Przetarg nieograniczony: „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec”
Sprawa nr R.271.14.2017
4
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1) nie podlegają wykluczeniu;
1.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (wymagane w postępowaniu):
2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
2.2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
2.3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Zdolność techniczna
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał:
- co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji, remoncie dróg/ drogi/ o wartości robót min. 100 000 zł brutto (sto tysięcy złotych).
b) Zdolność zawodowa:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadający:
 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik robót drogowych.
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), a także ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający: Gmina Sochocin
Przetarg nieograniczony: „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec”
Sprawa nr R.271.14.2017
5
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ust. 2.3 rozdział V. 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania
Wykonawcy wraz ofertą winni przedłożyć następujące dokumenty:
1.1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Zamawiający: Gmina Sochocin
Przetarg nieograniczony: „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec”
Sprawa nr R.271.14.2017
6
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu– załączniki nr 2 i 3 do zapytania ofertowego,
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy obowiązani są dostarczyć Zamawiającemu, a wymienione w zapytaniu ofertowym przekazywane są pisemnie wraz z Ofertą.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się :
a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
b) osobiście,
c) za pośrednictwem posłańca,
d) faksu,
e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) - porozumiewanie się w formie poczty elektronicznej – na adres: rafal.mrozek@sochocin.pl oraz faksem – nr 23 661 80 55.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Rafał Mrozek – Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, 09-110 Sochocin ul. Guzikarzy 9, mail: rafal.mrozek@sochocin.pl
IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres – nie dłuższy jednak niż 60 dni.
2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Wymagania podstawowe.
1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2) Oferta musi być podpisana przez osobę /osoby/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się
Zamawiający: Gmina Sochocin
Przetarg nieograniczony: „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec”
Sprawa nr R.271.14.2017
7
o udzielenie zamówienia/. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym formie /dopuszcza się dokonanie we wzorach zmian pod warunkiem, że będą w nich zawarte co najmniej wszystkie wymagane informacje/.
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty:
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie trwałą techniką. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
2) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
4) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Zamawiający: Gmina Sochocin
Przetarg nieograniczony: „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec”
Sprawa nr R.271.14.2017
8
3. Zawartość oferty:
Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy zgodny z treścią Załącznika nr 1,
2) Oświadczenia Wykonawcy zgodne z treścią Załącznika nr 2 i 3,
3) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
05.06.2017 do godz. 12:00
2. Ofertę należy przygotować w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Gmina Sochocin
09-110 Sochocin
ul. Guzikarzy 9
Oferta w postępowaniu pn: „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec”
Nie otwierać przed dniem: 05.06.2017r godz. 12.30
3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta. Ofertę do Urzędu Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9, można przesłać przesyłką pocztową lub kurierską. Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia oferty do ww. Urzędu.
5. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9, pokój nr 12
w dniu
05.06.2017.
o godz.
12.30
XII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (łącznie ze wszystkimi podatkami i opłatami oraz podatkiem VAT). W przypadku urzędowej zmiany podatku
Zamawiający: Gmina Sochocin
Przetarg nieograniczony: „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec”
Sprawa nr R.271.14.2017
9
VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconych przed zmianą części wynagrodzenia.
2. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego – Zał. nr 4 do zapytania ofertowego.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
L.p.
Kryterium
Znaczenie
procentowe
kryterium
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
1)
Cena ( C )
60 %
60 punktów
2)
Termin realizacji zamówienia (T)
40 %
40 punktów
2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = Cmin/Ci • Max (C)
gdzie:
Pi(C)
ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci
cena oferty "i";
Max (C)
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
3. Zasady oceny kryterium „Termin realizacji zamówienia ” (T)
W przypadku kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T), oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (T) = Tmin / Ti x Max (T)
gdzie:
Pi (T)
ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Ti
Termin realizacji zamówienia w ofercie ”i”;
Tmin
Najkrótszy termin realizacji zamówienia /w dniach/ spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert;
Max (T)
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Termin realizacji zamówienia”
UWAGA !
1. Termin realizacji zamówienia podaje się w dniach i liczy od dnia podpisania umowy
2. Najdłuższy termin realizacji zamówienia - 60 dni
3. Nakrótszy termin realizacji zamówienia - 30 dni
/w przypadku, gdy Wykonawca poda termin realizacji zamówienia krótszy niż 30 dni Zamawiający przyjmie do oceny oferty termin realizacji zamówienia termin 30 dniowy/
Zamawiający: Gmina Sochocin
Przetarg nieograniczony: „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec”
Sprawa nr R.271.14.2017
10
Łączna liczba punktów oferty określona zostanie na podstawie wzoru: C+T
4. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą, w celu uzgodnienia szczegółów zawarcia Umowy, a także innych kwestii związanych ze sprawnym jej zawarciem.
2. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć Umowę, której ogólne warunki określono w wzorze Umowy.
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
XVI. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany albo odwołania niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.
8. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
XVII. Załączniki:
Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr
1
Formularz ofertowy
Załącznik nr
2
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr
3
Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr
4
Wzór umowy
Załącznik nr
5
Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr
6
Wykaz osób
Załącznik nr
7
Opis przedmiotu robót
Załącznik nr
8
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Załącznik nr
9
Lokalizacja drogi
Załącznik nr
10
Przekrój
Zamawiający: Gmina Sochocin
Przetarg nieograniczony: „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec”
Sprawa nr R.271.14.2017
11
Załącznik nr
11
Przedmiar robót
Zatwierdził: 2017 r.
30.05.2017r. Andrzej Romatowski
data podpis (Wójt Gminy Sochocin)
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 maja 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
31 maja 2017
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin