Przetarg na przebudowę dróg gminnych relacji: Gutarzewo - Podsmardzewo - Smardzewo. • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » Przetarg na przebudowę dróg gminnych relacji: Gutarzewo -…

Przetarg na przebudowę dróg gminnych relacji: Gutarzewo - Podsmardzewo - Smardzewo.

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
8 sierpnia 2016, 10:00 • Urząd Gminy Sochocin
rozpoczęcie
8 sierpnia 2016, 10:00 • Urząd Gminy Sochocin

Sochocin: Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo - Podsmardzewo i Smardzewo
Numer ogłoszenia: 149591 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sochocin , ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, woj. mazowieckie, tel. 23 6618001 lub 6618013 wew.28, faks 23 6618055.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.sochocin.pl www.sochocin.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo - Podsmardzewo i Smardzewo. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Budowę nawierzchni ciągów jezdnych; 2. Obsługę geodezyjną. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji odbiorowej. 3. Projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz oznakowanie robót. Zadanie zostało podzielone na II etapy: Etap I obejmuję przebudowę drogi gminnej Smardzewo od km 0 + 000 do 1 + 460 na działce nr ew. 340 obręb Smardzewo. Etap II obejmuję przebudowę drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo od 0 + 000 do 0 + 800 na działce nr ew. 149 obręb Gutarzewo.. II.1.5) ","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50% zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2017. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium:Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10 000,00 PLN Słownie: dziesięć tysięcy złotych. Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r, Nr 42, poz. 275, z 2008 r., Nr 116 poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe i nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie Wykonawcy, beneficjenta gwarancji poręczenia Zamawiającego, gwaranta poręczyciela banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją poręczeniem, kwotę gwarancji poręczenia, termin ważności gwarancji poręczenia, zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. dopuszcza się równoważną treść zobowiązania Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Załuskach O Sochocin nr 06 8241 1019 0100 1964 2001 0007, z dopiskiem na przelewie: wadium - Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo - Podsmardzewo i Smardzewo. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale wraz z ofertą w Urzędzie Gminy Sochocin, pok. nr 1 - sekretariat. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy pzp. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 p.z.p. zał. Nr 2 do SIWZ
  • ","sans-serif";>
  • ","sans-serif";>
  ","sans-serif";>
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przebudowie dróg drogi o wartości min. 500 000 zł bez podatku VAT W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za najważniejsze roboty budowlane uważa się roboty budowalne niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w Rozdziale 9 pkt. 2.2) SIWZ. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający dopuszcza składania dokumentów wspólnych lub odnoszących się tylko do Wykonawcy spełniającego niniejszy warunek udziału w postępowaniu
 • ","sans-serif";>
 • ","sans-serif";>
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 p.z.p. zał. Nr 2 do SIWZ
 • ","sans-serif";>
 • ","sans-serif";>
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 p.z.p. zał. Nr 2 do SIWZ
 • ","sans-serif";>
 • ","sans-serif";>
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 p.z.p. zał. Nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: ","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - Gwarancjia - 10
IV.2.2) ","sans-serif";>","sans-serif";>","sans-serif";>

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Działając zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki tej zmiany: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: przerwania robót przez Zamawiającego. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas przerwy, wystąpienia sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z Wykonawcą itp. niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym w umowie terminie.Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania powyższych okoliczności. działania lub zaniechania osób trzecich np.: organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji, odbioru itp. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności. złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności. ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania tego ograniczenia. wystąpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z wykonaniem robót. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. przeszkód terenowych. wystąpienia innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym m.in. konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczność wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót itp. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia: na wniosek Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - ewentualna zmiana będzie dotyczyła jedynie osób skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy, których wysokość wynagrodzenia jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę; na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. We wniosku, o którym mowa w ust 3 pkt a i b strona wnioskująca o zmianę ma obowiązek szczegółowo uzasadnić wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Druga strona ma prawo do weryfikacji zasadności wniosku. Wniosek musi być złożony w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów powodujących zmianę. Wykonawca wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, winien przedłożyć ostatni dostępny Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA, dla każdej osoby, dla której Wykonawca składa wniosek o zmianę. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie, w przypadkach, o których mowa w pkt. 3 pkt a i b od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://www.bip.sochocin.pl; www.sochocin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINA SOCHOCIN z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Guzikarzy 9 09-110 Sochocin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urzędzie Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014 2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:tak

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
21 lipca 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
21 lipca 2016
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
21 października 2016
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin