Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sochocin. • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z…

Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sochocin.

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
26 listopada 2015, 10:00 • Urząd Gminy Sochocin - Sekretariat pok. nr 1
rozpoczęcie
26 listopada 2015, 11:00 • Urząd Gminy Sochocin

Sochocin: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe z terenu Gminy Sochocin
Numer ogłoszenia: 307648 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sochocin , ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, woj. mazowieckie, tel. 23 6618001 lub 6618013 wew.28, faks 23 6618055.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.sochocin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe z terenu Gminy Sochocin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe z terenu Gminy Sochocin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

· Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 4. Wykonawca może wnieść wadium w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Dz. 8U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Załuskach Oddz. Sochocin nr 06 8241 1019 0100 1964 2001 0007, z dopiskiem na przelewie: wadium: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, o ile jest to możliwe Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca składa oryginał dokumentu w Urzędzie Gminy Sochocin, pok. nr 1, sekretariat. Z treści dokumentu, gwarancji, poręczenia, winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12. 10. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 12 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ww. pkt. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Spełnienie warunku nastąpi na podstawie wykazania przez Wykonawcę, że posiada: a) wpis do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Sochocin, b) aktualne zezwolenie Starosty na zbieranie i transport odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21), c) aktualne pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem ich zbierania i odzysku dla RIPOK-u, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub aktualne pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla RIPOK-u lub promesę lub umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a RIPOK- iem (na podstawie której Wykonawca będzie przekazywał do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z tym pozwoleniem wystawionym na RIPOK), d) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Na potwierdzenie w/w warunku Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia n/w dokumentów: Ad. a. wpisu do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Sochocin, Ad. b. aktualnego zezwolenia Starosty na zbieranie i transport odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21), Ad. c. aktualnego pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem ich zbierania i odzysku dla RIPOK-u, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub aktualnego pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla RIPOK lub promesę lub umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a RIPOK- iem, na podstawie której Wykonawca będzie przekazywał do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z tym pozwoleniem wystawionym na RIPOK, Ad. d. aktualnego wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Nie spełnienie w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej dwóch usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych w ilości 1 500 Mg każda, wykonywanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy. Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty: wykazu wykonanych usług wg załącznika nr 4 do SIWZ, wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, który będzie potwierdzał wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych w ilości 1 500 Mg każda, wykonywanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Nie spełnienie w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Spełnienie warunku nastąpi na podstawie wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje minimum: 1. 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2. 2 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 3. 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, 4. systemem monitorowania i zarządzania flotą pojazdów umożliwiającego elektroniczną identyfikację pojemników i worków na odpady zmieszane i selektywnie zebrane. System ma identyfikować zdarzenie odbioru odpadów, datę i godzinę, miejsce - pozycję, identyfikator pojemnika przypisanego do nieruchomości. System powinien prezentować zdarzenia odbioru na mapie w czasie rzeczywistym. Podmiot odbierający odpady komunalne udostępnia Gminie wgląd do systemu w czasie rzeczywistym, 5. Wykonawca musi dysponować bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Sochocin lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Na potwierdzenie w/w warunku Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty wykazu narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych wg załącznika nr 5 do SIWZ, dostępnych Wykonawcy usługi wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Nie spełnienie w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Spełnienie warunku nastąpi na podstawie wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. minimum: czterema osobami posiadającymi wyższe wykształcenie związane z ochroną środowiska albo inżynierią środowiska, albo gospodarką odpadami. Osoby te powinny posiadać co najmniej 3 letni staż pracy w branży związanej z zagospodarowaniem odpadów. Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty wykazu osób, wg załącznika nr 6 do SIWZ, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia,

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: wykazania, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000 PLN, wykazania, iż Wykonawca posiada środki lub zdolność kredytową na kwotę 100.000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

· 1 - Cena - 95

· 2 - Termin płatności rachunku/faktury VAT - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. Inne zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływające na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów. 2. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w pkt. od 1 do 2 Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost lub zmniejszenie kosztów świadczenia usługi. 4. W przypadku zmian prawnych i organizacyjnych Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sochocin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, pok. nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, w sekretariacie pok. nr 1,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 listopada 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 listopada 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
16 listopada 2015
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin