„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KONDRAJEC GMINA SOCHOCIN” • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI…

„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KONDRAJEC GMINA SOCHOCIN”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
19 czerwca 2020, 11:00 • Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 21 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
19 czerwca 2020, 11:30 • Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 21 09-110 Sochocin

Ogłoszenie nr 547206-N-2020 z dnia 2020-06-04 r.

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KONDRAJEC GMINA SOCHOCIN”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gmina Sochocin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Środowisko i Infrastruktura.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14590239700000, ul. Żeromskiego 21 , 09-110 Sochocin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236618120, , e-mail kamil.dabrowski@sochocin.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): biurogzk@sochocin.pl www.sochocin.pl bip.sochocin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 21 09-110 Sochocin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KONDRAJEC GMINA SOCHOCIN”
Numer referencyjny: GZK-POIS.27.01.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gmina Sochocin” obejmuje zaprojektowanie i wykonanie na pracującej oczyszczalni ścieków, modernizacji i rozbudowy obiektów oczyszczalni ścieków w zakresie opisanym w Części 3 – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, , w tym: 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym m.in.: a) Opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, b) Opracowanie projektów wykonawczych oraz projektu technologicznego obiektów oczyszczalni, które będą poddane rozbudowie i/lub modernizacji c) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) Opracowanie Przedmiaru robót w zgodności z kosztorysem inwestorskim, e) Opracowanie harmonogramu robót, harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz Planu płatności, f) Opracowanie Planu zapewnienia jakości, g) Opracowanie operatu wodno prawnego na zrzut ścieków oczyszczonych ze zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków do odbiornika, w związku ze zmianą technologii oczyszczania ścieków komunalnych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego Pozwolenia wodno prawnego. h) Opracowanie projektu rozruchu zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków, instrukcji ruchowych w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, instrukcje stanowiskowe, BHP i p.poż, 2) Opracowanie innych dokumentów wymaganych przez Program Funkcjonalno - Użytkowy. 3) Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 4) Wykonanie wszystkich robót budowlanych obejmujących rozbudowę i modernizację obiektów oczyszczalni ścieków, na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1), w tym m.in.: a) Pompownia ścieków dowożonych i z obiektów oczyszczalni, b) Główna pompownia ścieków, c) Zbiorniki technologiczne, żelbetowe, z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i chemoodpornym, w tym retencyjny zbiornik wyrównawczy, ścieków, uwzględniający uśrednienie ścieków dowożonych oraz przejecie zwiększonej ilości ścieków podczas deszczy nawalnych, d) Układ mechanicznego oczyszczania ścieków w zakresie krat i piaskownika, e) Zblokowane modułowe lub kontenerowe urządzenie do oczyszczania ścieków metodą membranową, f) Stacja mechanicznego odwadniania osadu i automatycznego wapnowania, g) Plac składowy osadu odwodnionego, h) Urządzenie terenu zielenią niską oraz wysoką. i) Uruchomienie zainstalowanych urządzeń i instalacji oraz rozruch wykonanej instalacji technologicznej. 4. Uzyskanie gwarantowanych parametrów ścieków oczyszczonych, zgodnych z obowiązującym prawem w dniu odbioru końcowego. 5. Opracowanie instrukcji bhp i przeciwpożarowej oraz stanowiskowych instrukcji obsługi w formie i treści uzgodnionych z Zamawiającym, 6. Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z potwierdzeniem (świadectwem/certyfikatem) nabycia umiejętności upoważniających do samodzielnej obsługi oczyszczalni, 7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni ścieków, 8. Wykonanie operatu powykonawczego (operatu kolaudacyjnego) w formie i zakresie opisanych w OPZ i w dalszej części Umowy, 9. Uzyskanie certyfikatów energetycznych dla wybudowanych budynków, jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy, 10. Uzyskanie pozwolenia lub dokonanie zgłoszenia instalacji emitującej gazy lub pyły o ile jest to wymagane obowiązującymi przepisami, 11. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w CZĘŚĆ 3 – Opis przedmiotu zamówienia oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy.

II.5) Główny kod CPV: 45232421-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45000000-7

45232423-3

45232410-9

45252127-4

45255600-5

45231300-8

45232460-4

45100000-8

45100000-8

45111200-0

45223200-8

45111291-4

45112710-5

45111240-2

45233140-2

45300000-0

45310000-3

45261000-4

45331000-6

45332000-3

45320000-6

45400000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp o wartości nieprzekraczającej 50% zamówienia podstawowego. Przedmiotowe roboty zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-10-01

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2022-10-01


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest w stanie wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wyrażającą się w kwocie minimum 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej: i) co najmniej jedną zakończoną budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków z zastosowaniem membranowej technologii oczyszczania biologicznego o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d. ii) jedną zakończoną budowę lub modernizację przepompowni ścieków w formie zbiornika z pompami zanurzalnymi o wydajności nie mniejszej niż Q = 50 m3/h i wysokości podnoszenia co najmniej H = 6 m. b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie: i) Projektant technolog – powinien spełniać następujące wymagania: • posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie w projektowaniu oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu bloków biologicznych z zastosowaniem membran do oczyszczania ścieków. • posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do sporządzania projektów oczyszczalni ścieków, ii) Kierownik budowy – powinien spełniać następujące wymagania: • posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie jako kierownik budowy i pełnił funkcję kierownika budowy co najmniej dwóch zakończonych zamówień na roboty budowlane, przy budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d każda, • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych zgodnie z prawem polskim, iii) Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – powinien spełniać następujące wymagania: • posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót i pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, modernizacji lub rozbudowie co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d, lub stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 50 m3/h lub sieciowej przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 15 l/s • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych zgodnie z prawem polskim, iv) Kierownik robót instalacyjnych – powinien spełniać następujące wymagania: • posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie jako kierownik robót instalacyjnych i pełnił funkcję kierownika robót instalacyjnych przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zamówienia na roboty budowlane, którego przedmiotem była budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d lub stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 50 m3/h lub sieciowej przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 15 l/s, • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy instalacji wodociągowych, sieci i urządzeń kanalizacyjnych, wentylacyjnych, cieplnych i gazowych zgodnie z prawem polskim. v) Kierownik robót elektrycznych – powinien spełniać następujące wymagania: • posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych i pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych przy minimum jednym zakończonym zamówieniu na roboty budowlane z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z prawem polskim, c) Zamawiający dopuszcza pełnienie przez tę samą osobę, funkcji kierownika budowy i kierownika robót, wskazanych w pkt. iv). d) Zamawiający wymaga, aby osoby wymienione w pkt. 7.2.3 b) od i) do vi) władały językiem polskim przynajmniej w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie, w innym przypadku Wykonawca zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca powinien zobowiązać się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego. e) W przypadku dysponowania osobą będącą obywatelem państw członkowskich, tj. Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12 a ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1186z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia22 grudnia 2015 r.. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (tekst jedn. Dz. U z 2020r., poz. 220 z późn. zm.). 7.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza, doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa, o których mowa w pkt. 7.2. 7.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt. 8.1.2, 8.1.3, 8.1.10 (tj. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 ustawy Pzp), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt. 8.2.1. e) Dokumentów, o których mowa w pkt. 9.9.2) lit. a) – d) odnoszących się do podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5. do Części I SIWZ), b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za opracowanie projektu oraz kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 w połączeniu z Załącznikiem 1.2 do Części I SIWZ), c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości minimum 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, d) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców dokumenty wskazane w pkt 9.9.1) lit. a) – c) powinny być złożone w taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

9.2. Do oferty Wykonawca załącza wypełniony Formularz Oferty zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Części I SIWZ wraz z wypełnionym Formularzem Cenowym stanowiącym Załącznik nr 1.1. do Części I oraz Załącznikiem 1.2. KRYTERIUM 3 – Doświadczenie projektanta technologa. 9.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Części I 1 SIWZ 9.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców. 9.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa pkt. 9.3. 9.7. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do Części I SIWZ, 9.8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. 19.6, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 8.1.12 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Części I SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9.9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 7. 9.10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarantowania trwałość i sprawność filtracyjna membran – M

15,00

Doświadczenie projektanta technologa - D

10,00

Zapotrzebowanie mocy oczyszczalni ścieków jako całość – E

15,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
31.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty w następujących okolicznościach i w następującym zakresie: 1) rezygnacja z części pracy w przypadku zaistnienia okoliczności, w których wykonanie danej cześci zamówienia będzie zbędne lub niemożliwe wraz ze związanym z tym obniżeniem Wynagrodzenia Wykonawcy, 2) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania Terminu wykonania przedmiotu Umowy, co może skutkować przedłużeniem Terminu wykonania przedmiotu Umowy, 3) zmiany polegające na rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezyganacja będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy wraz z obniżeniem Wynagrodzenia Wykonawcy o wartość niewykonanych robót, 4) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy w następstwie Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 5) zmiana w zakresie technologii wykonania robót i/lub parametrów technicznych i/lub materiałów i/lub sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, z możliwością zmiany Terminu wykonania przedmiotu Umowy i/lub zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy, w następujących sytuacjach: a) wystąpiła niezgodność stanu istniejącego z PFU, b) przyjęte w PFU rozwiązania techniczne lub technologiczne, w zakresie obiektów, sieci, instalacji, zagospodarowania terenu są niemożliwe do wykonania ze względu na rzeczywiste przeszkody lub nie gwarantują uzyskania parametrów technologicznych deklarowanych w Ofercie Wykonawcy, c) w sytuacji konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w PFU, a wynikających ze stwierdzonych wad PFU lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotnych od przyjętych w PFU, w tym wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przedstawionych w dokumentacji geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego dla posadowienia fundamentów obiektów stanowiącej załącznik do PFU, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) wystąpiły zmiany stanu prawnego i/lub faktycznego, w oparciu o które przygotowano PFU, f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na stwierdzone błędy w PFU, g) złożenia przez Wykonawcę propozycji zamiennych rozwiązań technologicznych i/lub materiałowych o tożsamej funkcjonalności, o udokumentowanej przewadze na korzyść Zamawiającego w stosunku do wymagań minimalnych, postawionych w PFU, h) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, i) konieczności opracowania dodatkowych dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę lub prowadzenia robót budowlanych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, j) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, k) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy jest skutkiem złożenia przez Zamawiającego zamówienia uzupełniającego, o którym jest mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 31.2 niniejszej Umowy; 6) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy będąca konsekwencją wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 7) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy i/lub sposobu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy: a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji samorządowej i/lub państwowej lub Zamawiającego, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, b) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wynika to z decyzji jednostek samorządowych lub zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 10) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 11) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy i wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wstrzymania wykonywania robót przez Inspektora nadzoru, zgodnie z zapisami pkt. 13.18 Umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt. 13.19 Umowy, 12) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów. i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, b) zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2177), c) zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany, o których mowa w lit. od a) do c) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, i Wykonawca wykaże, że zmiany te miały wpływ na wzrost kosztów wykonania zamówienia, 13) zmiany dotyczące treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędne dla sprawnej realizacji Umowy, w szczególności zmiany nazw, adresów, etc., 14) zmiana zakresu i finansowania zamówienia w związku z odmową lub ograniczeniem zakresu dofinansowania Projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 31.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 31.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty w sytuacji, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 31.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty, niezależnie od zapisów pkt. 31.1, 31.2, 31.3, w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w pkt. 27.1.1 Umowy. 31.5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami koniecznymi do wprowadzenia w wyniku zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji Projektu. 31.6. O wprowadzenie zmian Umowy może wnioskować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. 31.7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do wnioskowania o wprowadzenie zmian Umowy, na podstawie pkt. 31.1 zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do wnioskowania o taką zmianę. 31.8. Wniosek, o którym mowa w pkt. 31.7. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w 14 dni przed terminem koniecznym do rozpoczęcia wykonania tych prac. 31.9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia wnioskowanej zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 31.7., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt. 27.1.9. i informacji uzasadniających wniosek o zmianę Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę wnioskowanej zmiany. 31.10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 31.7. Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt. 31.9. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 31.11. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w pkt. 31.9. i przedłożenia na żądanie Zamawiającego jej kopii. 31.12. W terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku o wprowadzenie zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 31.13. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności,. 31.14. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 czerwca 2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 lipca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 lipca 2020
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
3 lipca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
3 lipca 2020
Nazwa pliku
Pytania i odpowiedzi
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 czerwca 2020
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 czerwca 2020
Nazwa pliku
Uzupełnienie PFU
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 czerwca 2020
Nazwa pliku
Modyfikacja treści SIWZ nr 2
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 czerwca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 -Formularz oferty po modyfikacji
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 czerwca 2020
Nazwa pliku
Przedłużenie terminu składania ofert
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 czerwca 2020
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
9 czerwca 2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 czerwca 2020
Nazwa pliku
Modyfikacja treści SIWZ nr 1
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 czerwca 2020
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
9 czerwca 2020
Nazwa pliku
Załącznik 1.1 Formularz Cenowy - po modyfikacji
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 czerwca 2020
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
9 czerwca 2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 czerwca 2020
Nazwa pliku
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 czerwca 2020
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
4 czerwca 2020
Nazwa pliku
Wzór umowy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 czerwca 2020
Nazwa pliku
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 czerwca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (PFU)
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 czerwca 2020
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
8 czerwca 2020
Nazwa pliku
Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu zmodernizowanej oczyszczalni
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 czerwca 2020
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 czerwca 2020
Nazwa pliku
Rys.2 Reaktor MBR – rzut budynku wielofunkcyjnego
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 czerwca 2020
Nazwa pliku
Rys. 3 Schemat technologiczny istniejącej oczyszczalni
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 czerwca 2020
Nazwa pliku
Rys. 4 Schemat technologiczny zmodernizowanej oczyszczalni
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 czerwca 2020
Nazwa pliku
Rys. 5 Istniejące zagospodarowanie terenu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 czerwca 2020
Nazwa pliku
Kopia mapy zasadniczej.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 czerwca 2020
Nazwa pliku
Załącznik 1.1 Formularz Cenowy bez zaliczki
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 czerwca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 Formularz Oferty
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 czerwca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 czerwca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 Zobowiazanie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 czerwca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 Oswiadczenie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 czerwca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 Wykaz robót
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 czerwca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 Wykaz osób
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 czerwca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 czerwca 2020
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin