„Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2017 roku – etap II” • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających…

„Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2017 roku – etap II”

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
5 lipca 2017, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
5 lipca 2017, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy Sochocin

09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest (tj. płyt cementowo-azbestowych) pochodzących z posesji osób fizycznych położonych na terenie Gminy Sochocin. Zakres zadania obejmuje: pakowanie (płyty mogą być połamane
i składowane bezpośrednio na ziemi nie zabezpieczone folią), załadunek na środek transportu, transport oraz przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji
w ilości 121,87 Mg tj. 8705 m2 oraz wystawienie karty odpadu.

UWAGA!!!

Zamawiający zastrzega, że ze względu na charakter usługi wielkości te mogą ulec zmianie. Zmianie może ulec zarówno ilość posesji, z których będą demontowane i/lub odbierane wyroby zawierające azbest, jak również ilości odpadów do demontażu i unieszkodliwienia wskazane wyżej.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przestrzeganie przepisów BHP i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, ponosi Wykonawca.

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu w czasie wykonywania usługi.

3) utrzymywanie porządku na stanowiskach roboczych i na terenie gdzie będzie wykonywana usługa.

4) składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i usuwanie zbędnych materiałów;

5) naprawienie na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego - uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych w związku z usługą;

6) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy.

7) wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, zlecić wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim.

8) wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
i na ustalonych niniejszą umową warunkach.

9) Wykaz nieruchomości z których należy zdemontować, odebrać i unieszkodliwić na przystosowanym składowisku azbest lub odebrać i unieszkodliwić (w przypadku płyt zdemontowanych) zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

10) W przypadku nieruchomości z których należy zdemontować i unieszkodliwić wyroby zawierające azbest Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kompleksowej usługi. Usługa ta będzie obejmowała: demontaż, pakowanie, uporządkowanie terenu i oczyszczenie z pyłu azbestowego, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i zdeponowanie na przystosowanym składowisku odpadów wraz z kosztami unieszkodliwienia.

11) W przypadku odpadów zdemontowanych przez właścicieli lub użytkowników Wykonawca będzie zobowiązany tylko do odbioru oraz unieszkodliwienia azbestu. Usługa ta będzie obejmowała: pakowanie, uporządkowanie terenu i oczyszczenie z pyłu azbestowego, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i zdeponowanie na przystosowanym składowisku odpadów wraz z kosztami unieszkodliwienia.

12) W terminie 2 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się i ustalić dogodny termin wykonania prac związanych z demontażem (odbiorem) odpadów z właścicielami (użytkownikami) nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca prac demontażowych powinien uwzględnić zaplanowane terminy z firmami dekarskimi. O uzgodnionych terminach Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

13) Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odbieranych odpadów azbestowych z każdej posesji.

14) Ważenie odbieranych płyt azbestowo-cementowych ma odbywać się w obecności przedstawiciela właściciela nieruchomości i przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru.

15) Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z czynności tej sporządza się protokół spisany przez przedstawiciela Zamawiającego, właścicieli budynków (użytkowników) oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której odbierane są odpady, wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów tj. powierzchnia w m2 i waga w tonach.W przypadku płyt połamanych w protokole wpisuje się wagę w tonach.

16) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód unieszkodliwienia odpadów tj. kartę przekazania odpadów na składowisko wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).

17) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zdjęcia z poszczególnych etapów robót na płycie CD (przynajmniej po 2 z każdej nieruchomości).

18) Wykonawca po zakończeniu prac na każdej posesji złoży właścicielowi (użytkownikowi) nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010r., nr 162, poz. 1089).

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z:

1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.),

3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
z 2004 roku w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649, z późn. zm.),

4) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2014 poz. 1973),

5) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).

6) Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sochocin na lata 2013 – 2032 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/214/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 r. Realizacja zamówienia jest współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uwaga: Złożenie w postępowaniu oferty nie jest wiążące. Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2017 roku – etap II” uwarunkowane będzie od pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zamówienia.

Słownik Zamówień (CPV) 90 65 00 00-8 – usługi usuwania azbestu

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 października 2017 r.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) udokumentują należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednego zamówienia polegającego na usunięciu i utylizacji azbestu lub wyrobów zawierających azbest o pow. nie mniejszej niż 10000 m2 lub o masie nie mniejszej 130 Mg,

2) posiadają uprawnienia na prowadzenie działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

Do oferty należy dołączyć:

1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. wykazanie przynajmniej jednego zamówienia polegającego na usunięciu i utylizacji azbestu lub wyrobów zawierających azbest o pow. nie mniejszej niż 10000 m2
lub o masie nie mniejszej 130 Mg (sporządzony wg załącznika Nr 2 do niniejszej opisu). Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2) aktualnie obowiązujące zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodne z obowiązującymi przepisami.

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Oświadczenie, ze Wykonawca dysponuje przystosowanymi do transportu odpadów zawierających azbest środkami transportu, które spełniają warunki ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 r. Nr 227, poz. 1367 ze zm.) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5.

5) Umowa z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów niebezpiecznych posiadającego odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie, na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych wraz ze stosownymi zezwoleniami dla właściciela składowiska na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

6) Oświadczenie, że prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 r., nr 162, poz. 1089) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6.

7) Oświadczenie, że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów będą zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 r. Nr 216, poz. 1824) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7.

8) zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie (ewentualnie umowa na przyjęcie) odpadów zawierających azbest wydane przez stosowny organ.

9) Kserokopię posiadanej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Celem należytego wykonania umowy Zamawiający żąda od Wykonawcy, który wygrał postępowanie wniesienia zabezpieczenia na czas wykonania zadania w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Zabezpieczenie można wnosić w następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Jan Załęcki – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania Przestrzennego, tel. 23 661 80 01 wew. 28, 09-110 Sochocin ul. Guzikarzy 9,

Dariusz Wiśniewski - tel.(23) 23 661 80 01 wew. 45, adres j.w.

Rafał Mrozek - tel. (23) 23 661 80 01 wew. 27, adres j.w.

3. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować:

· pisemnie na adres:

Urząd Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

· 09-110 Sochocin

· drogą elektroniczną na adres: dariusz.wisniewski@sochocin.pl, rafal.mrozek@sochocin.pl

· faksem na nr: 23 661 80 55

Termin i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2017 r. do godz. 1200

Ø w formie pisemnej na adres: Gmina Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Ø lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rafal.mrozek@sochocin.pl

Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
    na załączonym formularzu oferty cenowej (sporządzona wg załącznika nr 1 do opisu).
  2. Oferta ma być podpisana przez osoby uprawione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią.
  3. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena ofertowa jest sumą całkowitej ceny brutto za odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin.

2. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania przedmiotu zamówienia zgodnego z zakresem określonym w Opisie przedmiotu zamówienia.

3. Cena ofertowa musi uwzględniać wskaźnik inflacji, należne podatki. Powyższe opłaty obciążają koszty pośrednie Wykonawcy. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie podlega zmianie.

4. Cena jednostkowa za usunięcie wyrobów zawierających azbest musi zawierać wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu zamówienia, w tym pakowanie, załadunek, transport oraz przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych.

5. Cena określona przez wykonawcę musi uwzględniać upusty, jakie Wykonawca oferuje.

6. Cena musi być przedstawiona do dwóch miejsc po przecinku.

7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium wyboru ofert stanowi najniższa cena.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wybrany na podstawie dokumentów (oferty) złożonych w terminie określonym
w niniejszym opisie wykonawca zostanie zaproszony na przeprowadzenie ostatecznych negocjacji i podpisanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 3 do niniejszego opisu.

Inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w zapytaniu ofertowym, a także możliwość unieważnienia zapytania na każdym jego etapie, przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
29 czerwca 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2017
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 lipca 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 lipca 2017
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
29 czerwca 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
30 czerwca 2017
Nazwa pliku
Załączniki
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
29 czerwca 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2017
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin