Asystent Rodziny • Praca • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Praca » Asystent Rodziny

Asystent Rodziny

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHOCINIE

Poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

Miejsce pracy: GMINA SOCHOCIN

Zadania asystenta rodziny: (w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej):

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; psychologicznych, wychowawczych z dziećmi
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

Wymagania:

· kandydat posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

· kandydat posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i posiada, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi
lub rodziną lub ukończył studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

· kandydat posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
a także udokumentuje, co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

· kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

· kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

· kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

· kandydat posiada prawo jazdy kat. B oraz własny samochód

Oferujemy:

- zatrudnienie na umowę zlecenie na pełen etat
- elastyczny czas pracy
- wynagrodzenie w wysokości 1900 zł brutto

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji osobiście lub pocztą do dnia 31 maja 2014
na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 kwietnia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 kwietnia 2014
Nazwa pliku
Asystent Rodziny
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 kwietnia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 kwietnia 2014
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)