Monika Wojkowska • Oświadczenia majątkowe • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Oświadczenia majątkowe » Monika Wojkowska

Monika Wojkowska

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokoje:
19 (Część B)

Kontakt

e-mail:
telefon:
23 661 80 01 wew. 24

Zadania

Do zadań Zastępcy Kierownika USC należy:

1. Zastępowanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie prowadzenia spraw wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, a w szczególności:

1) sporządzanie aktów urodzeń,

2) sporządzanie aktów małżeństw,

3) sporządzanie aktów zgonów,

4) prowadzenie akt zbiorowych do poszczególnych aktów,

5) wykonywanie czynności materialno - technicznych w sprawach:

a) sprostowania aktu,

b) odtworzenia aktu,
c)
uzupełnienia aktu,

d) wpisania aktu sporządzonego za granicą,

6) prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji w sprawach zmiany imienia i nazwiska;

7) wydawanie odpisów zupełnych i skróconych z ksiąg stanu cywilnego na bieżąco i drogą korespondencyjną;

8) wydawanie odpisów na drukach wielojęzycznych;

9) wydawanie zaświadczeń:

a) o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,

b) o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku,

c) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

d) zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu do zawarcia małżeństwa,

e) stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

f) o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych

dotyczących wskazanej osoby,

g) o stanie cywilnym,

10) wydawanie zapewnień;

11) przyjmowanie oświadczeń:
a) o wstąpieniu w związek małżeński,

b) o uznaniu dziecka,

c) małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa,

12) nanoszenie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego.

2. Organizowanie jubileuszy.

3. Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego.

4. Współpraca ze stanowiskiem ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w zakresie:

1) realizacji ustawy o ewidencji ludności;

2) realizacji ustawy o dowodach osobistych;

3) usuwania niezgodności w bazie PESEL;

4) prowadzenia spraw związanych z Rejestrem Wyborców.
Pokaż metkę
Nazwa
Urząd Stanu Cywilnego › Zastępca Kierownika
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
2 stycznia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
2 stycznia 2014
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
26 kwietnia 2021
Nazwa
Monika Wojkowska
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 stycznia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 stycznia 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
14 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 września 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin