Kamila Włodkowska • Oświadczenia majątkowe • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Oświadczenia majątkowe » Kamila Włodkowska

Kamila Włodkowska

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokoje:
14 (Część A)

Kontakt

e-mail:
telefon:
23 661 80 25 wew. 32

Zadania

Do zakresu zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) kierowanie i organizacja pracy Wydziału Finansów i Budżetu;
2) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
3) wykonywanie i koordynacja prac związanych z opracowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy oraz jej zmian;
4) wykonywanie i koordynacja prac związanych z corocznym opracowywaniem uchwały budżetowej Gminy oraz jej zmian;
5) analiza realizacji budżetu Gminy oraz opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
6) opracowywanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy,
7) dokonywanie wstępnego rachunku ekonomicznego planowanych działań Gminy;
8) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji;
9) stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu (w całości i w poszczególnych pozycjach), a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań;
10) sporządzanie sprawozdań budżetowych;
11) sporządzanie sprawozdań o stanie środków trwałych;
12) rozliczanie uzyskanych dotacji na zadania zlecone;
13) prowadzenie rachunkowości, w tym:
a) opracowanie zasad polityki rachunkowości,
b) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
c) inwentaryzacja aktywów i pasywów,
d) wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów,
e) sporządzanie sprawozdań finansowych,
f) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji;
14) dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
15) dokonywanie czynności związanych ze spłatą i obsługą długu;
16) współpraca z bankiem obsługującym budżet i jednostkami kredytującymi inwestycje;
17) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych Gminy;
18) wykonywanie zadań w zakresie przeprowadzenia oraz rozliczenia wyników inwentaryzacji;
9
19) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy oraz z kierownikami wydziałów i pracownikami Urzędu w zakresie finansowania i realizacji bieżących zadań.
Pokaż metkę
Nazwa
Skarbnik Miasta i Gminy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 sierpnia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 sierpnia 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
4 stycznia 2021
Nazwa
Kamila Włodkowska
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
4 kwietnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 kwietnia 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
4 kwietnia 2023
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
24 sierpnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 sierpnia 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
26 października 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin