Andrzej Romatowski • Oświadczenia majątkowe • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Oświadczenia majątkowe » Andrzej Romatowski

Andrzej Romatowski

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokoje:
3 (Parter)

Kontakt

telefon:
23-661-80-01

Zadania

Do obowiązków Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) kierowanie Urzędem i wydawanie zarządzeń;
3) określanie polityki kadrowej i płacowej;
4) zatwierdzanie zakresów czynności, ocen pracy pracowników Urzędu oraz ocena pracy pracowników bezpośrednio podległych Wójtowi;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
6) nadzór nad realizacją strategii rozwoju Gminy;
7) gospodarowanie mieniem komunalnym;
8) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem Gminy;
9) udzielanie pełnomocnictw procesowych oraz upoważnień w sprawach należących do kompetencji Wójta;
10) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;
11) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji szefa obrony cywilnej Gminy;
12) zapewnienie wykonywania zadań w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy;
13) koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy;
14) w stanie klęski żywiołowej kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;
15) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
16) przygotowywanie projektów uchwał Rady;
17) wykonywanie uchwał Rady;
18) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych;
19) określanie polityki finansowej i prowadzenie gospodarki finansowej;
20) przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg, wniosków, petycji;
21) wydawanie decyzji administracyjnych;
22) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników Urzędu zobowiązanych do składania oświadczeń oraz od kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
23) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa, Regulaminem i uchwałami Rady.
Pokaż metkę
Nazwa
Wójt Gminy
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 marca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
28 sierpnia 2017
Nazwa
Andrzej Romatowski
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Bilińska
Data wytworzenia
8 grudnia 2014
Informację opublikował
Renata Bilińska
Data publikacji
8 grudnia 2014
Informację zmienił
Renata Bilińska
Data ostatniej zmiany
8 grudnia 2014
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
10 października 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
10 października 2018
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
3 lipca 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
3 lipca 2018
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 lipca 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 lipca 2017
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
13 czerwca 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 czerwca 2016
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
28 kwietnia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 maja 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
13 czerwca 2016
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok w związku z rozpoczęciem kadencji.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
5 lutego 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 lutego 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
29 maja 2015
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)