Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji (8.02.2024) • Ogłoszenia • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji (8.02.2024)

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji (8.02.2024)

status
zamknięty
data wystawienia
8 lutego 2024, 12:30
data ważności
22 lutego 2024
Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin, informuje, że do dnia 22 lutego 2024 roku, kluby sportowe, działające na terenie gminy Sochocin, mogą składać wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

W budżecie gminy Sochocin na 2024 rok, na realizację wyżej wymienionego zadania zostały przewidziane środki w kwocie 70 000,00 złotych.

I. Warunki ubiegania się o dotację.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały nr XII/96/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, mogą ubiegać się kluby sportowe, działające na terenie gminy Sochocin, niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały nr XII/96/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, przedmiotem dotacji może być zadanie zlecone klubowi do realizacji, dla osiągnięcia celu publicznego z zakresu sportu określonego w § 1 ust. 3 wyżej wymienionej uchwały, w szczególności:

1) realizacja programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej – jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub,

6) pokrycie innych kosztów niezbędnych do realizacji zadania.

Z dotacji nie mogą być finansowane:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat nałożonych na zawodnika lub klub sportowy;

3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4) koszty poniesione przez klub sportowy na realizację zadań nieujętych we wniosku;

5) kar i odsetek oraz należności z tytułu nieterminowych rozliczeń.

II. Termin realizacji zadania – od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

III. Termin i miejsce składania wniosków o dotację.

1. Termin składania wniosków o dotację upływa w dniu 22 lutego 2024 r. o godzinie 16.00.

2. Klub występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w gminie Sochocin w 2024 r., przedstawia ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/96/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pokój numer 23, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin (www.sochocin.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin (www.bip.sochocin.pl).

3. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy z dopiskiem „Nabór wniosków – rozwój sportu”, osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sochocin lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby urzędu, a nie data stempla pocztowego.

4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

6. Do wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć:

1) kserokopię wyciągu z rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego wystawioną najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania wniosku,

2) odpis statutu podmiotu.

7. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku lub załączników albo innych wad wniosku, wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków lub usunięcia wad. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych lub nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, oferta nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.

IV. Tryb rozpatrywania wniosków.

1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin.

2. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub.

5. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sochocin.

V. Szczegółowych informacji udziela:

p. Kamil Wojciechowski – pok. nr 23 Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, nr telefonu 23 661 80 01 (wew. 48).

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin

/-/ Jerzy Ryziński

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Wojciechowski
Data wytworzenia
8 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 lutego 2024
Nazwa pliku
Obowiązek informacyjny – dotacje – kluby sportowe
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Wojciechowski
Data wytworzenia
8 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 lutego 2024
Nazwa pliku
Wzór wniosku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Wojciechowski
Data wytworzenia
8 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 lutego 2024
Nazwa pliku
Wzór sprawozdania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Wojciechowski
Data wytworzenia
8 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 lutego 2024
Nazwa pliku
Załącznik do umowy – informacja z realizacji zadania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Wojciechowski
Data wytworzenia
8 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 lutego 2024
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin