Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji • Ogłoszenia • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji

status
zamknięty
data wystawienia
27 stycznia 2019, 22:50
data ważności
28 lutego 2019
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI (25.01.2019)
Wójt Gminy Sochocin informuje, że do dnia 8 lutego 2019 r. kluby sportowe, działające na terenie gminy Sochocin mogą składać wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. W budżecie gminy Sochocin na 2019 r., na realizację ww. zadania zostały przewidziane środki w kwocie 80 000,00 zł. I. Warunki ubiegania się o dotację. Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały nr VI/55/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu mogą ubiegać się kluby sportowe, działające na terenie gminy Sochocin, niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały nr VI/55/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu sportowego zakresie zadania obejmującego w szczególności: 1) realizację programów szkolenia sportowego, 2) zakup sprzętu sportowego, 3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej – jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub. Z dotacji nie mogą być finansowane: 1) transfery zawodników z innego klubu sportowego, 2) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, 3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat nałożonych na zawodnika lub klub sportowy, 4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, 5) koszty poniesione przez klub sportowy na realizację zadań nieujętych we wniosku oraz koszty poniesione przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. II. Termin realizacji zadania – od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. III. Termin i miejsce składania wniosków o dotację. 1. Termin składania wniosków o dotację upływa w dniu 8 lutego 2019 r. o godz. 16.00. 2. Klub występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w gminie Sochocin, w 2019 r., przedstawia ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/63/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniającej uchwałę nr VI/55/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Sochocin, pok. nr 8, na stronie internetowej Urzędu Gminy Sochocin (www.sochocin.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin (www.bip.sochocin.pl). 3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy z dopiskiem „Nabór wniosków – rozwój sportu”, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Sochocin lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby urzędu, a nie data stempla pocztowego. 4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną. 5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 6. Do wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć: 1) kserokopię wyciągu z rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego wystawioną najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania wniosku, 2) odpis statutu podmiotu. 7. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku lub załączników albo innych wad wniosku, wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków lub usunięcia wad. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych lub nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, oferta nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym. IV. Tryb rozpatrywania wniosków. 1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Wójt Gminy Sochocin. 2. Decyzja Wójta Gminy Sochocin jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 3. Decyzja Wójta Gminy Sochocin jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony. 4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub. 5. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochocin. V. Szczegółowych informacji udziela: p. Kamil Wojciechowski – pok. nr 8 Urzędu Gminy Sochocin, nr tel. 23 661 80 01 (wew. 45).
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
25 stycznia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
27 stycznia 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
28 stycznia 2019
Nazwa pliku
Wzór wniosku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
28 stycznia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
28 stycznia 2019
Nazwa pliku
Wzór sprawozdania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
28 stycznia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
28 stycznia 2019
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin