Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 28.04.2020 roku • Ogłoszenia • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 28.04.2020 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 28.04.2020 roku

status
zamknięty
data wystawienia
30 kwietnia 2020, 8:25
data ważności
18 maja 2020

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 28.04.2020 roku

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb – Biele”. Informuję, że organy opiniujące, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku i Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie stwierdziły, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po upływie wskazanego terminu zostanie wydana decyzja w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy (pokój nr 9) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 04.05.2020r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Soćko-Ruszkowska
Data wytworzenia
30 kwietnia 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
30 kwietnia 2020
Nazwa pliku
Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 28.04.2020 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Soćko-Ruszkowska
Data wytworzenia
30 kwietnia 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
30 kwietnia 2020
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin