Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla części działki oznaczonej nr 150 położonej we wsi Smardzewo. • Ogłoszenia • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o wyłożeniu do publicznego…

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla części działki oznaczonej nr 150 położonej we wsi Smardzewo.

status
zamknięty
data wystawienia
10 czerwca 2015, 13:04
data ważności
9 lipca 2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla części działki oznaczonej nr 150 położonej we wsi Smardzewo

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) art. 54 ust. 3 i art. 39 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Sochocin Nr XXXII/254/2014 z dnia 22 września 2014 r.

Wójt Gminy Sochocin zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla części działki oznaczonej nr 150 położonej we wsi Smardzewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, Poniedziałek – Piątek w godz.9ºº - 15ºº (pokój nr 9) w dniach od 17 czerwca 2015 r. do 9 lipca 2015 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy Sochocin w sali narad, w terminie 30.06.2015 o godzinie 12ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.54 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego objętego wyłożeniem. Może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sochocin.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2015 roku w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w Urzędzie Gminy Sochocin, 09 – 110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: zbigniew.grabowicz@sochocin.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

W ó j t

Andrzej Romatowski

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
10 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
10 czerwca 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
10 czerwca 2015
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin